Prof. zw. dr hab. Elżbieta Maria Ostrowska

Rada Naukowa

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Maria Ostrowska

Elzbieta_Ostrowska

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Maria Ostrowska

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości oraz w Wyższej Szkole Finansów i Bankowości w Gdańsku.

Zainteresowania badawcze: ekonomia, a w szczególności: rynki kapitałowe, inwestycje, bankowość, zarządzanie ryzykiem, mikrofinanse.

Stopnie i tytuły naukowe:

1983: stopień doktora nauk ekonomicznych

1993: stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych

2002: tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych za monografię pt. „Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny”.

 

Sprawowane funkcje:

1977-1990: Sekretarz PTE przy Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni

1997-2002: Kierownik Zaocznego Studium Doktoranckiego na Wydziale Zarządzania UG

1997-2002 Przewodnicząca Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UG

Od 2000: Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku

2003-2005: Kierownik Katedry Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku

Od 2005: Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku

Od 2007: Przewodnicząca jury Mistrzostw Młodych Ekonomistów w Polsce

Od 2008: Członek Rady Naukowej Instytutu Stefczyka

Doświadczenia zagraniczne:

1975: pobyt naukowy Université De la Sorbonne, Paryż,

2000: pobyt naukowy Ecole Negocia, Paryż,

Związki z praktyką gospodarczą:

1975-1990: wynikiem współpracy z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej zlokalizowanych na całym polskim wybrzeżu była realizacja wielu projektów rozwojowo-wdrożeniowych (kierowanie zespołami) i ekspertyz w zakresie zarządzania i finansów przedsiębiorstw głównie armatorów floty; a także współpraca z Institut des Pêches Maritimes-Nantes oraz Ford and Agriculture Organization of the United Nations – Roma.

2001-2005: wykłady i seminaria z zarządzania ryzykiem i bankowości inwestycyjnej dla członków zarządu, kierowników i członków rad nadzorczych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w ramach „Akademii Menedżerów”.

Od 1995: współpracuje z różnymi instytucjami finansowymi

Od 2006: Członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.

Zrealizowane projekty badawcze i granty:

Projekty badawcze na zlecenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Centralnego Programu Badań Podstawowych i Centralnego Programu Badań Rozwojowych (1980-1990) oraz KBN dotyczące optymalizacji rozwoju polskiej gospodarki morskiej (1991) i inwestowania (2004).

Projekty badawcze (badania własne UG): 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006 dotyczyły rynków finansowych, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, bankach i w funduszach.

Granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące pomocy i badań organizacji Unii Kredytowych w Rosji, Mołdawii, Ukrainie i Białorusi (2006, 2007) uzyskane przez WSFiA w Gdańsku (współuczestnictwo).

Uczestnictwo w organizacjach:

– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (od 1975)

– Polskie Towarzystwo Statystyczne (od 1985)

– Podkomisja Interwencjonizmu w Gospodarce Żywnościowej przy Prezydium PAN (1997-1999)

– Alliance Francaise (1981-1993)

– Polskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej (od 1981)

Nagrody i odznaczenia:

1997: Nagroda zespołowa Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

1999: Nagroda indywidualna Rektora UG za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne

2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2008: nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowo-badawcze Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Dyplom za najoryginalniejszy wizerunek wśród wykładowców Wydz. Zarządzania UG w roku akad. 1996/1997 przyznany przez Samorząd Studentów UG

2002: Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku

1982: Medal 60-lecia Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni

2006: Medal 85 lat Badań Morza

2004, 2005: dwie nominacje do Statuetki Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami

2004: Medal Komisji Edukacji Narodowej

2005: Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Łączna liczba publikacji: 253 pozycji

Samodzielne pozycje książkowe:

1985: Organizacja remontów dalekomorskiej floty rybackiej w świetle rachunku ekonomicznego, Wyd. Morskiego Instytutu Rybackiego, Gdynia, s.154.

1992: Uwarunkowania rozwoju polskiego rybołówstwa dalekomorskiego, Wyd. UG, Gdańsk, s.235.

1999: Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny, Wyd. UG, Gdańsk, s.195.

2000: Inwestowanie na rynku kapitałowym, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Słupsk, s.178.

2002: Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa, s.266.

2002: Portfel papierów wartościowych. Zarządzanie i metody oceny, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Słupsk, s.111.

2003; Inwestycje finansowe, Wyd. UG, Gdańsk, s.260.

2004: Risk inwesticjonnych projektow, Izd. Ekonomika, Moskwa, s.270.

2005: Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa, s.228.

2007: Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa, s.274.

Tytuły najważniejszych artykułów w ostatnich 5-ciu latach:

2004: Działalność inwestycyjna banków na rynkach kapitałowych, [w:] D. Dziawgo (red.), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, UMK, Toruń.

2004: Banki – emitenci na rynku kapitałowym, „Pieniądze i Więź” nr 4/2004.

2005: Relacje inwestorskie na rynku kapitałowym w aspekcie wartości godziwej, [w:] J. Węcławski (red.), Rynek finansowy, UMCS, Lublin.

2006: Zarządzanie wartością i relacje inwestorskie, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, US, Szczecin.

2007: Zrównoważony rozwój sektora finansowego w Polsce, [w:] J. Ossowski (red.), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Charakterystyka, rozwój, otoczenie, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, „Pieniądze i Więź”, Sopot.

2008: Strategie momentum i contrarian – sposoby wykorzystania nieefektywności polskiego rynku kapitałowego, Pieniądze i Więź Nr 2/2008 (współautorstwo).

2008: Mikrofinanse w rozwoju zrównoważonego sektora finansowego [w:] D. Dziawgo (red.) Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Wyd. UMK, Toruń,

Przebieg kariery zawodowej:

Pracę magisterską napisała w Instytucie Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki UG (1975) z zakresu zastosowania modeli ekonometrycznych w gospodarce. Następnie podjęła pracę w

Morskim Instytucie Rybackim jako asystent w Zakładzie Ekonomiki (1975-84) oraz adiunkt (1984-89). Ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie metodyki prac badawczych i rozwojowych OPT, Katowice 1978. Następnie podjęła pracę na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości (od 2002) wcześniej Instytut Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1990-1993) i Katedra Inwestycji (1993-2002). Od 1997 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2006 r. profesora zwyczajnego.

Od 2000 r. jest w zespole redakcyjnym kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź”.

W latach 1975-1992 prowadziła badania z zakresu efektywności eksploatacji i remontów statków oraz portów, kooperacji międzynarodowej, strategii restrukturyzacji i rozwoju gospodarki morskiej na skutek zmian polityczno-prawnych na morzach i oceanach. Od 1992 roku zajmuje się naukowo inwestycjami przedsiębiorstw, oceną projektów inwestycyjnych, rynkami kapitałowymi i pieniężnymi, inwestycjami finansowymi, globalizacją rynków, bankowością, zarządzaniem ryzykiem a ostatnio mikrofinansami. W 1993 roku wprowadziła na UG cykl wykładów „Rynek kapitałowy” a następnie „Zarządzanie ryzykiem”.

Współautorka podręcznika Projekty inwestycyjne, finansowanie, metody i procedury oceny (ODDK, Gdańsk 1996, s.283). Autorka 70 prac naukowo-badawczych dotyczących praktyki gospodarczej. Jej szczególnym osiągnięciem jest wydanie książki w Rosji w języku rosyjskim (Risk inwesticjonnych projektow). Recenzent wielu prac doktorskich i książek renomowanych wydawnictw naukowych, projektów KBN i MSWiN.

Organizator turystyki PTTK (1977-79). Miłośniczka egzotycznych podróży i kultury krajów romańskich.


telefon służbowy: (058) 523 14 71, e-mail: bankowosc@wzr.pl

POWRÓT