Standardy kwalifikacyjne utworów

Standardy kwalifikacji utworu naukowego do publikacji w Wydawnictwie SPÓŁDZIELCZEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO z siedzibą w Sopocie

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Do publikacji zostanie przyjęte jedynie utwór wcześniej niepublikowany, chyba że w porównaniu do wersji pierwotnie opublikowanej uległ on istotnej zmianie. Autor – składając utwór – dołącza oświadczenie o tym, że praca naukowa nie stanowi plagiatu, nie zawiera elementów zduplikowanych, nie powołuje się na sfabrykowane dane.
 2. Wydawnictwo zobowiązuje autorów utworów do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w ich powstanie z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji: kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu utworu, przy czym główną odpowiedzialność za jego treść ponosi autor zgłaszający utwór.
 3. Wydawnictwo informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów – instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp. Zgodnie ze standardami wydawniczymi:
  a. „ghostwriting” występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie utworu/publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w utworze/publikacji;
  b. „guest authorship” („honorary authorship”) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem utworu/publikacji.
 4. Wydawnictwo zobowiązuje autorów do przekazywania informacji o ewentualnych źródłach finansowania utworu/publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w powstanie publikacji („financial disclosure”). Wydawnictwo jest zobowiązane do zamieszczenia informacji o wkładzie finansowym wymienionych podmiotów w publikacji.
 5. Prace naukowe podlegają obowiązkowej weryfikacji antyplagiatowej przed ich publikacją.
 6. W procesie oceny prac naukowych Wydawnictwo stosuje procedury COPE. Pełne informacje o stosowanych procedurach dostępne są na stronie Wydawnictwa pod adresem www. oraz pod adresem: publicationethics.org/resources/flowcharts
 7. Szczegółowe informacje o procedurze recenzowania prac naukowych zawiera dokument pt. „Procedura recenzowania prac naukowych” dostępny na stronie Wydawnictwa pod adresem www

§ 2. Zgłoszenie utworu do publikacji

 1. Autor, zgłaszając utwór do publikacji jest zobowiązany do wypełnienia i dostarczenia do Wydawnictwa ankiety wydawniczej zawierającej: opis książki, proponowany spis treści, wykaz autorów oraz opis ich dorobku naukowego oraz wykazu dotychczas opublikowanych publikacji, a także dane kontaktowe autora, w tym adres poczty elektronicznej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych standardów .
 2. W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia procedury wewnętrznej oceny utworu Wydawnictwo zwróci się do Autora o uzupełnienie ankiety wydawniczej. Bez wymaganych przez Wydawnictwo uzupełnień nie jest możliwe rozpoczęcie procedury wewnętrznej oceny utworu.
 3. W przypadku zgłoszenia do publikacji utworu, który jest pracą naukową stanowiącą wynik realizacji stopni naukowych wymagane jest dołączenie:
  a. w przypadku pracy doktorskiej – opinii promotora (opiekuna naukowego) pracy oraz pozytywnych recenzji naukowych,
  b. w przypadku pracy habilitacyjnej – niezależnej recenzji wydawniczej/naukowej;
  c. w przypadku pracy profesorskiej – dwóch niezależnych recenzji wydawniczych/naukowych.
 4. W przypadku zgłoszenia do publikacji utworu, który nie jest doktoratem ani habilitacją wymagane jest dołączenie opinii opiekuna naukowego albo niezależnej recenzji wydawniczej/naukowej.
 5. Publikacja utworu jest możliwa jedynie po uwzględnieniu uwag recenzentów. Autor składa oświadczenie, że uwagi wynikające z recenzji zostały uwzględnione w przesłanym do Wydawnictwa utworze.
 6. Po dostarczeniu utworu do Wydawnictwa wstępną ocenę projektu zgodnie z wymaganiami formalnymi wymienionymi w § 3 niniejszych standardów przeprowadzają: Sekretariat Redakcji lub Wydawcy.

§ 3. Wymagania formalne zgłoszenia utworu

 1. Do Wydawnictwa należy przesłać wersję elektroniczną utworu w formie pliku WORD zapisanym w edytorze tekstu WORD na adres mailowy: sin@sin.edu.pl
 2. Do utworów przesłanych do Wydawnictwa należy dołączyć:
  a. spis treści,
  b. wykaz skrótów,
  c. bibliografię,
  d. komplet recenzji wymaganych w toku uzyskiwania danego stopnia naukowego,
  e. tłumaczenie tytułu na język obcy (angielski albo niemiecki albo francuski),
  f. krótkie streszczenie utworu po angielsku,
  g. słowa kluczowe po polsku i po angielsku,
  h. stosowne oświadczenia przewidziane w niniejszym dokumencie, m.in.: oświadczenie Autora, że uwagi wynikające z recenzji utworu zostały przez niego uwzględnione; oświadczenie Autora, że praca naukowa nie stanowi plagiatu, nie zawiera elementów zduplikowanych, nie powołuje się na sfabrykowane dane;
  i. wypełnioną ankietę wydawniczą zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych standardów.

§ 4. Procedura wewnętrznej oceny utworu i przyjęcie utworu do planu wydawniczego

 1. Przyjęcie utworu do planu wydawniczego Wydawnictwa jest możliwe jedynie po wyczerpaniu wszystkich etapów procedury wewnętrznej oceny utworu.
 2. Procedura wewnętrznej oceny utworu składa się z następujących etapów:
  a. Etap 1. Wstępna ocena utworu przez Wydawcę. Zgłaszany utwór podlega wstępnej ocenie pod względem zachowania warunków formalnych zgodnie z wymaganiami formalnymi wymienionymi w § 3 niniejszych standardów. Po pozytywnym zaopiniowaniu propozycja publikacji jest przedstawiana dyrektorowi Wydawnictwa SIN.
  b. Etap 2. Ocena utworu przez dyrektora Wydawnictwa SIN. Publikacja nie zostanie zaakceptowana do dalszych etapów procedury wewnętrznej oceny utworu, jeżeli treść monografii nie odpowiada jej tytułowi, występują w niej błędy merytoryczne, widoczny jest brak oryginalności tekstu, opracowana bibliografia jest pobieżna i niewystarczająca przy pracach z danej dziedziny, utwór stanowi opracowanie zagadnienia, które nie jest przedmiotem zainteresowania Wydawnictwa. W przypadku braku akceptacji – Autor pracy zostaje poinformowany o nieprzyjęciu utworu do planu wydawniczego Wydawnictwa.
  c. Etap 3. Ocena utworu przez Kolegium Wydawnicze. Po pozytywnej ocenie przez dyrektora Wydawnictwa publikacja podlega ocenie przez Kolegium Wydawnicze złożone z dyrektora Wydawnictwa, szefów Redakcji kwartalników naukowych oraz co najmniej jednego członka Zarządu SIN. Pozytywna ocena Kolegium Wydawniczego zgodnie z kryteriami wewnętrznej oceny utworu wskazanymi w § 5 niniejszych standardów pozwala na przyjęcie utworu do planu wydawniczego Wydawnictwa.

§ 5. Kryteria wewnętrznej oceny utworu

 1. Podczas oceny utworu przez Kolegium Wydawnicze brane są pod uwagę następujące kryteria:
  a. wybór tematu: problematyka tekstu ma charakter naukowy, treść tekstu jest spójna z tematem;
  b. warsztat i metodyka utworu: tekst został przygotowany poprawnie pod względem warsztatowym, tekst został oparty na adekwatnej i aktualnej kwerendzie w doktrynie i orzecznictwie oraz zawiera prawidłowo sporządzone przypisy, sposób analizy tematu jest spójny i zrozumiały;
  c. znaczenie naukowe utworu: tekst ma oryginalny charakter na tle dotychczasowego stanu badań, tematyka lub metodologia są nowatorskie lub wnoszą istotny wkład w istniejący stan wiedzy;
  d. poprawność merytoryczna utworu: tekst jest prawidłowy pod względem merytorycznym, opiera się na aktualnym stanie prawnym i prawidłowo przytacza treść przepisów oraz poglądy orzecznictwa i doktryny, wybrana metodologia została zastosowana w prawidłowy sposób, tekst jest poprawny pod względem retorycznym i logiki wywodu
  e. doniosłość tematu opracowanego przez Autora dla rozwoju danej dziedziny nauki w Polsce;
  f. doniosłość tematu opracowanego przez Autora dla stosowania prawa w Polsce (praktyka prawnicza);
  g. poziom naukowy utworu na tle innych utworów naukowych dotychczas publikowanych w Wydawnictwie.
 2. Pozytywna ocena utworu przez Kolegium Wydawnicze jest jednocześnie decyzją o przyjęciu utworu do planu wydawniczego Wydawnictwa oraz decyzją o zawarciu umowy o stworzeniu utworu z Autorem na warunkach określonych przez Kolegium Wydawnicze.
 3. Decyzje Kolegium Wydawniczego w przedmiocie przyjęcia lub nieprzyjęcia utworów do planu wydawniczego są komunikowane autorom utworów przez Wydawnictwo na adres poczty elektronicznej.