Akty prawne

Akty prawne

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Pobierz pdf. ( wkrótce … )
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

 

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

 

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

 

Pobierz pdf. ( wkrótce … )
Prawo spółdzielcze

 

 

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

 

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

 

Pobierz pdf. ( wkrótce … )
Prawo spółdzielcze

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. o spółdzielczych kasach oszczednosciowo – kredytowych

 

Ustawa określa zasady tworzenia, organizacji i działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej „kasami”, oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, zwanej również „Kasą Krajową”.

 

Pobierz pdf. ( wkrótce … )
ustawa o skok.pdf

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

 

Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

 

Pobierz pdf. ( wkrótce … )
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

 

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651.

Pobierz pdf. ( wkrótce … )
Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej

 

Ustawa reguluje:

    1. powstanie, organizację i działalność spółdzielni europejskiej, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Rady nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 280);

 

  1. zasady zaangażowania pracowników w spółdzielni europejskiej.

Pobierz pdf. ( wkrótce … )
Ustawa o spółdzielni europejskie

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

 

Ustawa określa zasady:

  1. organizacji, działalności oraz zrzeszania się banków spółdzielczych, z zastrzeżeniem ust. 2,
  2. działalności oraz zrzeszania się banków zrzeszających banki spółdzielcze.

Pobierz pdf. ( wkrótce … )
Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.