Klauzula informacyjna dla osób działających w imieniu Kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób działających w imieniu Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Władysława IV 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000438804, NIP 5851462223, REGON 22152775600000, tel. 585509750, www.sin.edu.pl (dalej: „SIN”),
  2. SIN przetwarza Pani/Pana dane osobowe podane przez Pana/Panią lub Kontrahenta SIN, u którego Pani/Pan jest zatrudniony bądź z którym Pani/Pan współpracuje na innej podstawie,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta pomiędzy SIN a Kontrahentem SIN u którego Pani/Pan jest zatrudniony bądź z którym Pani/Pan współpracuje na innej podstawie oraz rozliczenia takiej umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – pracownikom, współpracownikom SIN, podmiotom, którym SIN powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z usług których SIN korzysta, jeżeli wykonanie i rozliczenie zawartej umowy wiąże się z koniecznością udostępnienia Pani/Pana danych tym podmiotom,
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez okres, w którym SIN jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowo-księgowych i ustawy o rachunkowości,
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.