Wydawnictwo SIN

WYDAWNICTWO SPÓŁDZIELCZEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO
z siedzibą w Sopocie

Wydawnictwo SIN funkcjonuje w obecnej formie prawnej od 2010 r., kontynuując działalność wydawniczą prowadzoną od 1998 r.

Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie jest wydawcą:

  • kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź” (od 1998)
  • Rocznika Orzecznictwa i Piśmiennictwa z zakresu Prawa Spółdzielczego oraz Prawa Spółek Handlowych (od 2011)
  • kwartalnika naukowego „Prawo i Więź” (od 2012)
  • publikacji naukowych wydawanych w formie książkowej, podejmujących tematykę badawczą z zakresu prawa, ekonomii i finansów, historii gospodarczej oraz filozofii.

W latach ubiegłych SIN wydał m.in. następujące publikacje naukowe:
[2001] A. Jedliński, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa: zagadnienia konstrukcji prawnej. ISBN 83-916589-0-2; form. B5, s. 375;
[2003] S. Zabieglik, Historia filozofii na tle cywilizacji europejskiej. ISBN 83-920173-0-7; form. A4, s. 200;
[2006] K. P. Łabenda, Instrumenty płatnicze. ISBN 83-916589-5-3, form. B5, s. 167;
[2009] M. Stepnowska-Michaluk, Likwidacja spółdzielni. ISBN 978-83-920173-8-7, form. B5, s. 364;
E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Rynki finansowe. Mikrofinanse. ISBN 978-83-920173-9-4, form. B5, s. 766;
[2010] S. Lanza, M. Calcaterra, F. Perrini (red.),Etyka, finanse a wartość przedsiębiorstwa. ISBN 978-83-920173-7-0, form. B5, s. 291;
J. Ossowski (red.), Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. ISBN 978-83-928860-0-6, form. B5, s. 227;
[2011] E. Łon, Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji. ISBN 978-83-932563-3-4, form. B5, s. 343;
[2013] J. Skoczek, Usługi płatnicze świadczone przez kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zagadnienia cywilnoprawne. ISBN 978-83-932563-7-2, form. B5, s. 246;
[2014] Szanse i bariery dla rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na przykładzie rolnictwa. ISBN 978-83-932563-9-6, form. B5, s. 175;
[2015] G. Ancyparowicz, Od liberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce. ISBN 978-83-938964-6-2, form. B5, s. 529;
O. Nawrot (red.), Klauzula sumienia w państwie prawa. ISBN 978-83-932563-8-9, form. B5, s. 162;
[2016] R. Piekarski, Makiawelizm, patologia ducha, sacrum i polityka. Eseje z filozofii politycznej. ISBN 978-83-938964-7-9, form. B5, s. 353;
[2017] M. Jedlińska, Spółdzielnia socjalna w prawie polskim. Zagadnienia cywilnoprawne. ISBN 978-83-938964-0-0, form. B5, s. 271;
J. Ossowski, Społeczne instytucje oszczędności i kredytu w Polsce do 1939 roku. Słownik historyczny. ISBN 978-83-938964-8-6, form. A4, s. 606;
D. Bierecki, Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego. ISBN 978-83-938964-9-3;
[2018] L. Mażewski, Trzon państwa. ISBN 978-83-946628-0-6, form. B5, s. 175;
[2019] P. Zakrzewski, D. Bierecki (red.), Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego. ISBN 978-83-946628-4-4, form. B%, s. 336;