Procedura recenzji/oceny prac autorskich stosowana w Wydawnictwie Spółdzielczego Instytutu Naukowego

Procedura recenzji/oceny prac autorskich stosowana w Wydawnictwie Spółdzielczego Instytutu Naukowego

§ 1. Uwagi ogólne

 1. W trosce o najwyższą jakość publikacji Wydawnictwo SIN przyjęło poniższą obligatoryjną procedurę recenzowania/oceny prac naukowych.
 2. Prace naukowe zgłaszane do publikacji w Wydawnictwie podlegają procedurze wewnętrznej recenzji wydawniczej oraz procedurze recenzji zewnętrznej/naukowej.
 3. Zgłoszenie propozycji wydawniczej następuje zgodnie z § 3. STANDARDÓW PROCEDURY KWALIFIKACJI UTWORÓW NAUKOWYCH DO PUBLIKACJI W WYDAWNICTWIE SIN dostępnych na stronie Wydawnictwa pod adresem www.sin.edu.pl/zasady-publikacji
 4. W przypadku zgłoszenia do publikacji utworu, który jest pracą naukową stanowiącą wynik realizacji stopni naukowych wymagane jest dołączenie:
  a. w przypadku pracy doktorskiej – opinii promotora (opiekuna naukowego) pracy oraz pozytywnych recenzji naukowych,
  b. w przypadku pracy habilitacyjnej – niezależnej recenzji wydawniczej/naukowej;
  c. w przypadku pracy profesorskiej – dwóch niezależnych recenzji wydawniczych/naukowych.
  d. W przypadku zgłoszenia do publikacji utworu, który nie jest pracą doktorską ani pracą habilitacyjną wymagane jest dołączenie opinii opiekuna naukowego albo niezależnej recenzji wydawniczej/naukowej.

§ 2. Procedura wewnętrznej recenzji/oceny wydawniczej

 1. Prace naukowe podlegają procedurze wewnętrznej recenzji/oceny utworu po dokonaniu zgłoszenia pracy naukowej jako propozycji wydawniczej.
 2. Przyjęcie utworu do planu wydawniczego Wydawnictwa jest możliwe jedynie po wyczerpaniu wszystkich etapów procedury recenzji/oceny wewnętrznej oceny utworu.
 3. Procedura wewnętrznej recenzji/oceny utworu składa się z następujących etapów:
  a. Etap 1. Wstępna recenzja/ocena utworu przez Sekretariat Redakcji lub Wydawcę. Zgłaszany utwór podlega wstępnej ocenie pod względem zachowania warunków formalnych zgodnie z wymaganiami formalnymi wymienionymi w § 3 niniejszych standardów. Po pozytywnym zaopiniowaniu propozycja publikacji jest przedstawiana dyrektorowi Wydawnictwa.
  Zachowanie wymogów formalnych oznacza akceptację pracy do dalszego etapu recenzji/oceny wewnętrznej utworu.
  b. Etap 2. Recenzja/ocena utworu przez dyrektora Wydawnictwa. Publikacja nie zostanie zaakceptowana do dalszych etapów procedury wewnętrznej recenzji/oceny utworu, jeżeli treść monografii nie odpowiada jej tytułowi, występują w niej błędy merytoryczne, widoczny jest brak oryginalności tekstu, opracowana bibliografia jest pobieżna i niewystarczająca przy pracach z danej dziedziny, utwór stanowi opracowanie zagadnienia, które nie jest przedmiotem zainteresowania Wydawnictwa. W przypadku braku akceptacji – Autor pracy zostaje poinformowany o nieprzyjęciu utworu do planu wydawniczego Wydawnictwa.
  Zachowanie powyższych wymogów oznacza akceptację pracy do dalszego etapu recenzji/oceny wydawniczej. Wydawnictwo, przygotowując pracę naukową do dalszego etapu recenzji/oceny sporządza kartę wydawniczą oraz kosztorys wydania.
  c. Etap 3. Recenzja/ocena utworu przez Kolegium Wydawnicze. Po pozytywnej ocenie przez dyrektora Wydawnictwa publikacja podlega ocenie przez Kolegium Wydawnicze złożone z dyrektora Wydawnictwa, redaktorów naczelnych kwartalników naukowych wydawanych przez Wydawnictwo oraz co najmniej jednego członka Zarządu SIN. Pozytywna ocena Kolegium Wydawniczego zgodnie z kryteriami wewnętrznej oceny utworu wskazanymi w § 5 niniejszych standardów pozwala na przyjęcie utworu do planu wydawniczego Wydawnictwa.
 4. Podczas recenzji/oceny wewnętrznej utworu przez Kolegium Wydawnicze brane są pod uwagę następujące kryteria:
  a. wybór tematu: problematyka tekstu ma charakter naukowy, treść tekstu jest spójna z tematem;
  b. warsztat i metodyka utworu: tekst został przygotowany poprawnie pod względem warsztatowym, tekst został oparty na adekwatnej i aktualnej kwerendzie w doktrynie i orzecznictwie oraz zawiera prawidłowo sporządzone przypisy, sposób analizy tematu jest spójny i zrozumiały;
  c. znaczenie naukowe utworu: tekst ma oryginalny charakter na tle dotychczasowego stanu badań, tematyka lub metodologia są nowatorskie lub wnoszą istotny wkład w istniejący stan wiedzy;
  d. poprawność merytoryczna utworu: tekst jest prawidłowy pod względem merytorycznym, opiera się na aktualnym stanie prawnym i prawidłowo przytacza treść przepisów oraz poglądy orzecznictwa i doktryny, wybrana metodologia została zastosowana w prawidłowy sposób, tekst jest poprawny pod względem retorycznym i logiki wywodu;
  e. doniosłość tematu opracowanego przez Autora dla rozwoju danej dziedziny nauki w Polsce;
  f. doniosłość tematu opracowanego przez Autora dla stosowania prawa w Polsce (praktyka prawnicza);
  g. poziom naukowy utworu na tle innych utworów naukowych dotychczas publikowanych w Wydawnictwie.
 5. Pozytywna ocena/recenzja utworu przez Kolegium Wydawnicze jest jednocześnie decyzją o przyjęciu utworu do planu wydawniczego Wydawnictwa oraz decyzją o zawarciu umowy o stworzenie utworu z Autorem na warunkach określonych przez Kolegium Wydawnicze.
 6. Ocena/recenzja utworu przez Kolegium Wydawnicze zostaje zapisana w karcie wydawniczej utworu . Karta wydawnicza jest wewnętrznym dokumentem Wydawnictwa.
 7. Decyzje Kolegium Wydawniczego w przedmiocie przyjęcia lub nieprzyjęcia utworów do planu wydawniczego są komunikowane Autorom utworów przez Wydawnictwo na adres poczty elektronicznej.
 8. W wyniku pozytywnej oceny/recenzji utworu przez Kolegium Wydawnicze zostaje zawarta umowa o stworzenie utworu z Autorem na warunkach określonych przez Kolegium Wydawnicze.
 9. W wykonaniu zawartej umowy o stworzenie utworu Autor przesyła pracę naukową do Wydawnictwa. Przesłana praca podlega przyjęciu po sprawdzeniu zgodności z warunkami określonymi przez Kolegium Wydawnicze wskazanymi w karcie wydawniczej projektu

§ 3. Procedura recenzji zewnętrznej/naukowej

 1. Przed uruchomieniem procedury recenzji zewnętrznej/naukowej – w przypadku wątpliwości dotyczących walorów merytorycznych pracy – Wydawnictwo dokonuje analizy dokumentów załączonych do pracy naukowej zgodnie z § 1. ust. 4 niniejszej procedury.
 2. Przed przyjęciem utworu do planu wydawniczego Wydawnictwo może zobowiązać Autora do przekazania utworu do recenzji zewnętrznej/naukowej.
 3. Praca naukowa może być recenzowana przez jednego lub więcej niezależnych recenzentów powoływanych spośród pracowników naukowych jednostek niezatrudniających Autora pracy naukowej. Wyboru recenzenta lub recenzentów dokonuje Wydawnictwo. Autor w tym względzie może wnieść sprzeciw. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Wydawnictwo.
 4. Recenzja zewnętrzna/naukowa będąca recenzją otwartą (zarówno recenzenci, jak i autorzy znają swoje personalia) kończy się jednoznacznym wnioskiem co do:
  a. przyjęcia pracy bez poprawek,
  b. przyjęcia pracy po wprowadzeniu wymaganych poprawek,
  c. odrzucenia pracy.
 5. Recenzenci dokonują oceny pracy w oparciu o następujące kryteria:
  a. wybór tematu: problematyka tekstu ma charakter naukowy, treść tekstu jest spójna z tematem;
  b. warsztat i metodyka utworu: tekst został przygotowany poprawnie pod względem warsztatowym, tekst został oparty na adekwatnej i aktualnej kwerendzie w doktrynie i orzecznictwie oraz zawiera prawidłowo sporządzone przypisy, sposób analizy tematu jest spójny i zrozumiały;
  c. znaczenie naukowe utworu: tekst ma oryginalny charakter na tle dotychczasowego stanu badań, tematyka lub metodologia są nowatorskie lub wnoszą istotny wkład w istniejący stan wiedzy;
  d. poprawność merytoryczna utworu: tekst jest prawidłowy pod względem merytorycznym, opiera się na aktualnym stanie prawnym i prawidłowo przytacza treść przepisów oraz poglądy orzecznictwa i doktryny, wybrana metodologia została zastosowana w prawidłowy sposób, tekst jest poprawny pod względem retorycznym i logiki wywodu.
 6. Autor otrzymuje wyniki recenzji. W razie gdy recenzja zawiera rekomendację o przyjęciu pracy do planu wydawniczego po wprowadzeniu określonych poprawek, Autor jest zobowiązany do ich wprowadzenia.
 7. W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do pracy naukowej recenzent formułuje ocenę wraz z opinią, które elementy pracy wymagają poprawienia.
 8. Jeśli recenzja lub jedna z recenzji jest negatywna – tekst podlega odrzuceniu. Wydawnictwo podejmuje decyzję o nieprzyjęciu utworu do planu wydawniczego Wydawnictwa.
 9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Wydawnictwo może przesłać pracę naukową do podwójnie ślepej recenzji naukowej (double blind review proces – zarówno recenzenci, jak i Autorzy nie znają swoich personaliów). Procedura postępowania w przypadku tej recenzji jest taka sama jak w przypadku recenzji otwartej zgodnie z ust. 4-8 powyżej. Decyzję o przesłaniu pracy naukowej do podwójnie ślepej recenzji naukowej podejmuje Wydawnictwo.

§ 4. Uwagi końcowe

 1. Wydawnictwo na adres poczty elektronicznej Autora przesyła wyniki recenzji oraz ewentualne rekomendacje recenzenta dotyczące wprowadzenia koniecznych zmian w utworze.
 2. Decyzje Kolegium Wydawniczego w przedmiocie przyjęcia lub nieprzyjęcia utworów do planu wydawniczego są komunikowane Autorom utworów przez Wydawnictwo na adres poczty elektronicznej.