dr Eryk Łon

Rada Naukowa

dr Eryk Łon

Eryk_Lon

dr Eryk Łon

Studia magisterskie w latach 1989-1994 na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Tytuł magistra ekonomii, specjalność finanse: 1994 r. Praca magisterska „Ocena zdolności kredytowej Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Syntex” w Łowiczu”, promotor: prof. dr hab. Jerzy Wolniak
Stopień doktora ekonomii: 1998 r. Tytuł pracy „Relacje między płynnością a rentownością wybranych polskich banków giełdowych w latach 1991-1996”. Promotor pracy prof. dr hab. Jerzy Wolniak
Dodatkowo studia magisterskie prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w latach 1993-1999. Tytuł magistra: 1999 r., praca magisterska „Poręczenie wekslowe jako prawna forma zabezpieczenia kredytu bankowego”. Promotor: prof. dr hab. Adam Olejniczak

Obecne zatrudnienie: Katedra Bankowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Dorobek naukowy:
Książki:

1. „Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych”, AE Poznań, Poznań 2006,
2. „Warto mieć polską walutę”, Fundacja im. Bolesława Chrobrego, Szczecin 2008

Wybrane artykuły:

1. Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej, Gospodarka Narodowa, 2005, nr 3, s. 11-33,
2. Rynek akcji jako barometr sytuacji makroekonomicznej, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa nr 5, 2006, s. 21-29
3. Międzynarodowe implikacje makroekonomicznego i giełdowego efektu prezydenckiego w USA, Nasz Rynek Kapitałowy nr 3-4, 2005, s. 29-32,
4. Polski Exim Bank, Bank, nr 11, 2004, s. 20-23,
5. FED a polska giełda, Gazeta Bankowa, nr 39 z dn. 25 września 2006 r., s. 15-17
6. System bankowy a koniunktura na rynku akcji, Biuletyn Bankowy, nr 11, 2006, s. 6-15.
7.Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro?, NBP, listopad 2007 r., http://www.nbp.pl/publikacje/O_Euro/euro_4.pdf

Artykuły na konferencjach:

1. Eryk Łon, Fundusze odpowiedzialności społecznej jako atrakcyjna lokata kapitału w: Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie, pod red. S. Buczka, A. Fierli, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008,
2. Eryk Łon, Spory naukowe wokół członkostwa Polski w strefie euro w: Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej. Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa – Mikołajki 2008,
3. Eryk Łon, Wybór analizy technicznej i fundamentalnej przy przewidywaniu kursów akcji w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, pod red. D. Dziawgo, Toruń 2008,
4. Eryk Łon, Spółki „wygrane” i „przegrane” na przykładzie WIG20 w: Rynek kapitałowy skuteczne inwestowanie, pod red. W. Tarczyńskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Szczecin 2008,
5. Eryk Łon, Perspektywy koniunktury giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 roku w: Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy, pod red. J. Olszewskiego, M. Słodowy-Chełpy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2008

Obecnie dorobek obejmuje 53 publikacje.

POWRÓT