regulamin konkursu Dr Franciszek Stefczyk: życie, dzieło, świętość

REGULAMIN KONKURSU


„Dr Franciszek Stefczyk: życie, dzieło, świętość”

§ 1. Organizator

Ogólnopolski konkurs historyczny „ Dr Franciszek Stefczyk: życie, dzieło, świętość” organizowany jest przez: Spółdzielczy Instytut Naukowy (SIN) z siedzibą w Sopocie (81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22).
SIN jest także organizatorem operacyjnym, odpowiedzialnym za wszystkie działania związane z ogłoszeniem i promocją konkursu, kontaktami z uczestnikami, przyjęciem i rejestracją prac, przeprowadzeniem procedury oceny prac przez Jury, organizacją uroczystości finałowej oraz innych działań związanych z konkursem (np. publikacje, archiwizacja prac).

 

§ 2. Patroni honorowi konkursu i fundatorzy nagród

 

Patronat honorowy nad konkursem objęły: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa , Kasa Stefczyka w Gdyni, Fundacja Stefczyka. Instytucje te będą również fundatorami nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu.


§ 3. Patroni medialni konkursu

 

Patronat medialny nad konkursem objęły: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, tygodnik „w Sieci”, miesięcznik „w Sieci Historii” oraz kwartalnik naukowy „Pieniądze i Więź”.

 


§ 4. Cel konkursu

 

– Zainspirowanie badań dotyczących życia , poglądów oraz działalności Franciszka Stefczyka, pioniera polskiej spółdzielczości rolniczej, twórcy kas oszczędności i pożyczek (kas Stefczyka);
– pogłębienie wiedzy o postawie moralnej i religijnej Stefczyka w świetle dokumentów publikowanych oraz niepublikowanych (książek, artykułów prasowych, pamiętników i wspomnień, korespondencji Stefczyka oraz osób go znających, pamiątek rodzinnych oraz tych, związanych z działalnością kas), a także pochodzących z relacji i wspomnień żyjących potomków Stefczyka lub osób ze środowiska przyjaciół, znajomych, działaczy kas Stefczyka itp. – celem uzupełnienia źródeł dot. życia i postawy Franciszka Stefczyka niezbędnych do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego.

§ 5. Adresat

 

Konkurs kierowany jest do historyków, pracowników naukowych, muzealników i archiwistów oraz do historyków-amatorów i wszystkich zainteresowanych tematem konkursu.

 

§ 6. Terminarz i zasady ogłoszenia

 

1. Konkurs zostaje ogłoszony 1 września 2013 r. na stronie Organizatora (www.sin.edu.pl), oraz Patronów honorowych (www.skok.pl; www.kasastefczyka.pl ; www.kasastefczyka.pl/fundacja-stefczyka) i Patronów medialnych (www.niedziela.pl ; www.wsieci.pl ; www.p-i-w.edu.pl )
2. Konkurs będzie możliwie szeroko promowany za pośrednictwem mediów, przez kanały dystrybucji dostępne patronom honorowym i medialnym, a także przez bezpośredni kontakt ze zgłaszającymi się uczestnikami.
3. Prace należy nadsyłać do 30 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego), pod adres: Spółdzielczy Instytut Naukowy , 81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22, z dopiskiem „Dr Franciszek Stefczyk — konkurs”.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 30 listopada 2014 r., po czym niezwłocznie nastąpi publiczne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w czasie uroczystego posiedzenia Rady Naukowej SIN, którego miejsce i czas zostanie podany w terminie późniejszym na stronach SIN. Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości przez Organizatora Konkursu w czasie uroczystości finałowej, na stronach internetowych Organizatora i Patronów honorowych i medialnych konkursu.


§ 7. Zasady przygotowania pracy

 

1. Praca może być przygotowana indywidualnie lub zespołowo (grupa do 3 osób).
2. Praca powinna mieć charakter twórczy — nie może być powieleniem lub kompilacją istniejących opracowań i opublikowanych (także w Internecie) źródeł; nie powinna być także tylko zbiorem nieopracowanych źródeł..
3. Praca powinna zawierać:
a) opracowanie samodzielnie pozyskanego materiału źródłowego (nagrane i/lub zapisane relacje świadka/świadków; zapisane elektronicznie w formie skanu lub fotografii cyfrowej dokumenty źródłowe np. listy, wspomnienia, dzienniki, dokumenty, zdjęcia itp.) wraz z komentarzem Autora pracy
albo
b) autorskie opracowanie z przywołaniem (cytowaniem) źródła/źródeł (tj. pozyskanych relacji świadków lub dokumentów, jak artykułów, wspomnień, dzienników, listów, zdjęć itp.)
4. Praca powinna mieć własny tytuł, nie będący tylko powtórzeniem tematu konkursu.
5. Forma pracy:
a) krytycznie opracowany dziennik, wspomnienie czy zbiór dokumentów; pozyskana i krytycznie opracowana relacja świadka/świadków i; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film DVD, audycja radiowa czy prezentacja multimedialna przywołujące/wykorzystujące materiały źródłowe. Dopuszczalne są również inne formy, także mieszane. Nieakceptowane są tylko formy czysto plastyczne, np.: plakat, rysunek, makieta;

b) prace audio, audio-video i prezentacje multimedialne powinny być przekazywane w formie, które umożliwia ich odbiór z wykorzystaniem łatwo dostępnego (i określonego) sprzętu lub oprogramowania;

c) w przypadku dominującej formy audio, audio-wideo czy ikonograficznej do pracy powinna być dołączona część pisemna, przedstawiająca treść pracy, zawierająca opis lub komentarz do źródeł, odzwierciedlająca przebieg procesu badawczego;

d) aneksy zawierające pełne (wykorzystane w pracy lub zgromadzone do niej) źródła lub ich kopie (kopie wykorzystanych dokumentów czy zdjęć, pełne nagrania relacji świadków itp.) ;
e) wszystkie prace pisemne, także zawierające materiał ikonograficzny, powinny zostać przysłane również w takiej wersji elektronicznej, która umożliwia Organizatorowi konkursu ewentualną publikację prac w całości lub fragmentach;

6. Każda praca powinna zawierać dodatkowo krótkie streszczenie, nie dłuższe niż jedna strona znormalizowanego tekstu (1800 znaków, wliczając w to spacje);
7. Pracę należy przesłać w jednym egzemplarzu, w formie gotowej, w jakiej ma być przedstawiona Jury. Praca powinna być podpisana w sposób jednoznacznie identyfikujący autora/autorów oraz jego/ich dane kontaktowe.
8. Praca powinna zawierać trwale dołączoną, czytelnie i dokładnie wypełnioną metryczkę pracy, której formularz Organizator przekaże na strony www., gdzie konkurs jest anonsowany.
9. Dane autorów prac nie będą utajniane przed oceną Jury.
10. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach, a także nie mogą być w całości lub w znaczącej części (powyżej 30 proc.) upublicznione przed rozstrzygnięciem konkursu — pod groźbą ich dyskwalifikacji.

 

§ 8. Ocena prac i nagrody

 

1. Wszystkie prace będą podlegały ocenie Jury według takich samych kryteriów.
2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia pieniężne (indywidualne oraz zespołowe).
3. Na nagrody i wyróżnienia przewidziano pulę 60.000 zł; pula ta może zostać powiększona.
4. Nagroda za I miejsce w konkursie wynosi 20 tys. zł; za II miejsce – 16 tys. zł, za III miejsce – 8 tys. zł; przewiduje się poza tym przyznanie 7 wyróżnień w wysokości 2 tys. zł każde.
5. W przypadku niskiego poziomu nadesłanych prac, Jury ma prawo innego rozdziału nagród, w tym nieprzyznania nagrody głównej, innego rozdziału środków pieniężnych za zajęcie poszczególnych miejsc w konkursie, w tym np. przyznania nagród specjalnych .
6. Jury w ramach przyznawania nagród i wyróżnień zdecyduje o rozpowszechnianiu najciekawszych prac w całości lub w części w formie książki lub artykułów w wydawnictwach należących do Spółdzielczego Instytutu Naukowego lub Patronów konkursu bądź w formie materiałów szkoleniowych, promocyjnych lub informacyjnych. Spółdzielczy Instytut Naukowy i Patroni konkursu zastrzegają sobie prawo do niepublikowania i nie rozpowszechniania prac.
7. Decyzja Jury co do podziału, liczby, formy i wysokości nagród będzie nieodwołalna (nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu). Nie są udostępniane informacje na temat przebiegu pracy Jury w trakcie jej trwania. Efekt pracy Jury zostanie przedstawiona jedynie w formie publicznie ogłaszanego komunikatu końcowego. Opinie Jury o poszczególnych pracach nie są udostępniane.
8. Wszyscy autorzy prac, którzy nie uzyskają nagród i wyróżnień po zakończeniu konkursu otrzymają imienne dyplomy uczestnictwa w konkursie.

 

§ 9.Przechowywanie, ochrona, przeznaczenie i publikacja prac

 

1.Nadesłane prace nie będą zwracane autorom; po ocenie Jury zostaną skatalogowane i zarchiwizowane w SIN, gdzie stworzą odrębną, chronioną i udostępnianą na normalnych zasadach archiwalnych kolekcję.
2. Kopie prac, także w wersji cyfrowej, mogą być przekazane do archiwów Patronów honorowych i medialnych konkursu.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace mogą być publikowane lub wykorzystane w całości lub części, szczególnie w kontekście upowszechniania informacji o konkursie i jego efektach na portalu SIN lub portalach, wystawach i w publikacjach Patronów honorowych i medialnych konkursu.
4. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac przenoszą na Organizatora i Patronów konkursu prawa autorskie (niewyłączne) majątkowe do prac konkursowych i załączonych fotografii, co upoważnia Organizatora i Patronów konkursu do ich wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform komunikacyjnych;
b) utrwalanie, zwielokrotnienie, bez względu na technikę (np. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową) i wielkość nakładu;
c) rozpowszechnianie, zamieszczanie w Internecie, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, publiczne odtworzenie, w tym podczas seminariów i konferencji;
d) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym: promocyjnych, informacyjnych oraz szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych;
e) prawo do korzystania z materiałów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, korektę, redakcję, kompilację, adaptację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części.
4. We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawo osobiste, jakim jest wiązanie z dziełem ich nazwiska; również prawo do samodzielnej publikacji pracy (bez uzyskiwania wcześniejszej zgody Organizatora) — pod warunkiem podania informacji o przygotowaniu pracy na konkurs i podaniu ogólnych danych na jego temat.

 

§ 10. Ochrona danych osobowych oraz wizerunku

 

1. Wszystkie dane osobowe autorów prac, zawarte w metryczce pracy są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas konkursu jest SIN z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22.
3. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez SIN swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność SIN.
5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku osoba, która przekazała swoje dane ma prawo dostępu do nich, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
6. Nadesłane prace i zawarte w nich lub dołączone do nich materiały nie mogą naruszać prawa do wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich; w przeciwnym wypadku autor pracy ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.