prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański

Rada Naukowa

prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański

Andrzej_Szumanski

prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański

1. Prof. dr hab. Andrzej Szumański jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlowego oraz kierownika Pracowni Prawa Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1998 (studia prawnicze 1976-1980, magisterium – 1980, doktorat – 1987, habilitacja – 1994 – wszystko na Uniwersytecie Jagiellońskim). Jest ponadto adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie od 1996. Od roku 1990 jest zaś wspólnikiem i dyrektorem Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będącego firmą doradztwa gospodarczego. Od roku 1998 jest też związany z kancelarią prawną CMS Cameron McKenna w Warszawie, w której w latach 2000-2005 był lokalnym partnerem a obecnie pozostaje jej konsultantem. W roku 1983 zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym

2. Prof. Szumański był jednym z trzech autorów projektu ustawy z 15.IX.2000 – Kodeks Spółek Handlowych (obok prof. S.Sołtysińskiego i prof. A.Szajkowskiego) a także autorem ustawy z 10.IX.1999 o umowach offsetowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principle of Corporate Governance z 1999 r oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającej wdrażanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie uczestniczy – jako ekspert polskiej delegacji – w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) na zmianą UNCITRAL Arbitration Rules of 1976 w ramach Working Group II – Arbitration and Concilacion.

3. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest wiceprzewodniczącym Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich od roku 2004, a także sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. przez dwie kadencje, a także od roku 2007 arbitrem wpisanym na listę the Vienna International Arbitral Centre (VIAC). Od roku 2005 pełni funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, zaś od roku 2007 funkcję Prezesa Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Jest także prezesem Sądu Honorowego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie od roku 2002, członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego od roku 2004, przewodniczącym Rady Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie W ramach funkcji pełnionych w środowisku naukowym jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego i Prawa Morskiego Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest nadto członkiem Rady Programowej Przeglądu Prawa Handlowego od 1997 r. oraz Studiów Prawa Prywatnego od 2005 r. Od roku 2004 jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów.

5. W latach 1984-1992 odbył szereg naukowych wyjazdów zagranicznych jako stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu (1986/1987), stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (Columbia IV-VII 1991), stypendysta The Sasakawa Peace Foundation (Tokyo – II.1991), stypendysta The British Council (Oxford 1986 i Londyn 1995). Ukończył kursy prawa porównawczego (Mannheim 1984), prawa amerykańskiego (Leyden 1986 i Salzburg 1989), prawa międzynarodowego prywatnego (Haga 1988). Prowadził wykłady na The State University of New York w Bufallo w roku 1992.

6. Od roku 1990 prof. A.Szumański zajmuje się intensywnie działalnością doradczą jako prawnik i adwokat. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych takich jak m.in. restrukturyzacja Huty Tadeusza Sendzimira w Krakowie przez tworzenie spółek pracowniczych a następnie komercjalizacja Huty, prywatyzacja m.in. Elektrociepłowni Kraków S.A., Elektrociepłowni Chorzów (projekt ELCHO), tworzenie Zakładu Górniczego Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o.. Uczestniczył w opracowywaniu koncepcji tworzenia Południowego Koncernu Energetycznego S.A., a także opracował i negocjował projekt umów wzorcowych o dostawę węgla kamiennego pomiędzy kopalniami a elektrowniami oraz umowy średnioterminowej dostawy mocy i energii elektrycznej z inicjatyw Towarzystwa Polskie Elektrownie Zawodowe. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych grupującym spółki publiczne oraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie opiniując szereg projektów. Obecnie uczestniczy – jako doradca spółek – w projektach konsolidacji polskiej energetyki tj. Grupy Południe (Południowy Koncern Energetyczny S.A., Enion S.A., EnergiaPro S.A. i Elektrownia Stalowa Wola S.A.) a także Polskiej Grupy Energetycznej (BOT GiE S.A.. PSE S.A.)

7. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach (2000-2002) oraz Prądnickiego Centrum Inwestycyjnego SA z siedzibą w Krakowie (1999-2003) zaś nieprzerwanie od roku 1995 zasiada w Radzie Nadzorczej Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy. Od roku 2006 jest członkiem Rad Nadzorczych: spółek publicznych Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie jako jej wiceprzewodniczący oraz NFI Empik Fashion & Media S.A. z siedzibą Warszawie i Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie a także spółki prywatnej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie.

8. Wydawał ekspertyzy na zamówienie Rządu RP na okoliczność m.in. legalności tak nagłośnionych medialnie transakcji jak Gazociąg Jamalski, Domy Towarowe Centrum itd. a także dopuszczalności zastrzegania na rzecz Skarbu Państwa tzw. złotej akcji.

9. Jest autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego oraz międzynarodowego prawa handlowego (ponad sto pozycji). Wśród około stu publikacji w szczególności należy wymienić czterotomowy komentarz do kodeksu spółek handlowych wydany w ramach Dużych Komentarzy Becka (Warszawa 2001-2004) napisany wspólnie z S.Sołtysińskim, A.Szajkowskim i J.Szwają (drugie wydanie tomów I-II, 2005-2006) a także podręcznik prawa spółek (Oficyna Wydawniczą Branta 1998, 2002, 2004, 2006) wspólnie z W.Pyziołem i I.Weissem, podręcznik prawa papierów wartościowych (Zakamycze 2001) wspólnie z M.Bączykiem, M.Kozińskim, M.Michalskim, W.Pyziołem i I.Weissem a także monografie : Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, Kraków 1994 oraz Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997 oraz komentarz do ustawy offsetowej z 1999 r. Uczestniczy też w pracach nad opracowaniem Systemu Prawa Prywatnego jako redaktor dwóch tomów poświęconych prawu papierów wartościowych (t. 18 – Warszawa 2005 i t. 19, Warszawa 2006) oraz jego autor (rozdział o akcjach w t. 19 – stron 370) oraz współautor tomu o prawie spółek osobowych (t. 16) i przygotowywanego obecnie tomu poświęconego prawu spółek kapitałowych (t.17).

10. Mówi biegłe w języku angielskim, zna także język niemiecki i rosyjski.
11. Jest żonaty od roku 1993. Ma dwoje dzieci córkę (ur. 1995) i syna (ur. 2000).

POWRÓT