Ks. Ireneusz Skubiś

Rada Naukowa

Ks. Ireneusz Skubiś

Ireneusz_Skubis

Ks. Ireneusz Skubiś

Redaktor naczelny Tygodnika „Niedziela”. Ks. inf. Ireneusz Skubiś jest wybitną osobowością w środowisku twórczym Polski. W ciągu 45 lat swojej pracy duszpasterskiej angażował się w sposób szczególny na rzecz kultury, nie tylko przez publikacje i głoszone słowo ale przez całą swoją działalność, zarówno w latach pełnienia posługi duszpasterza akademickiego, jak i w ciągu 25 lat pracy na stanowisku redaktora naczelnego „Niedzieli”, której redakcję zbudował od podstaw i przekształcił w największy tygodnik katolicki w Polsce. Urodził się 12 października 1938 r. w Chruszczobrodzie. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie, a następnie Częstochowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1961 r. Studiował prawo kanoniczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – w 1978 r. obronił rozprawę doktorską. Służba ks. Skubisia w Kościele rozpoczęta się od pracy na stanowisku notariusza Kurii Biskupiej w Częstochowie (1964-66).Jednocześnie prowadził intensywną działalność duszpasterską jako diecezjalny duszpasterz akademicki (1965-82). Z wielkim rozmachem prowadził też pracę wydawniczą.

W latach 1974-85 ks. Skubiś był redaktorem „Częstochowskich Studiów Teologicznych”, do 1981 r. był dyrektorem Wydawnictwa Diecezjalnego, a w 1981 r. został redaktorem naczelnym „Niedzieli”. Ks. Skubiś pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Kultury. Był także członkiem Komisji Duszpasterstwa Akademickiego, Komisji Duszpasterstwa Ogólnego i Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu. W 1996 r. został prałatem honorowym Jego Świątobliwości. W 2000 r. został podniesiony do godności infułata. Jak wcześniej wspomniano Redaktor Naczelny „Niedzieli” był duszpasterzem akademickim w Częstochowie. Prowadzony przez niego Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego był prawdziwą enklawą wolności i kuźnią dusz, charakterów i umysłów młodych ludzi. Ks. Skubiś w trudnych czasach komunistycznych stworzył studentom i inteligencji Częstochowy możliwość zetknięcia się z ludźmi działającymi w politycznej opozycji, z przedstawicielami wielkiego intelektualnego świata. Zapraszał na spotkania do słynnej studenckiej „Piwnicy”, mieszczącej się w budynku Kurii Biskupiej w Częstochowie, osoby wybitne: profesorów uniwersyteckich, twórców kultury, publicystów i polityków, którzy głosili swoje poglądy, narażając się na restrykcje ze strony komunistycznej władzy. Studenci pod kierunkiem ks. Skubisia przygotowywali publikacje zakazanych wypowiedzi i rozpowszechniali je w tzw. drugim obiegu, co w okresie zniewolenia mediów i działania cenzury miało ogromne znaczenie dla podtrzymania ducha patriotycznego. Z wielką determinacją ks. Skubiś starał się o wznowienie tygodnika katolickiego „Niedziela”, którego wydawanie zostało zawieszone przez władze komunistyczne w 1953 r. Organizował społeczną akcję poparcia dla tych działań i wytrwale składał wizyty w różnych urzędach w Warszawie, aby wywalczyć pozwolenie na wydawanie pisma. To dzięki nieugiętej postawie ówczesnego ordynariusza częstochowskiego – bp. Stefana Bareły oraz ks. Ireneusza Skubisia trwający 28 lat okres milczenia „Niedzieli” został przerwany. W 1981 r. władze wydały pozwolenie na wydawanie „Niedzieli”. Pierwszy numer wznowionej „Niedzieli” ukazał się z datą 7 czerwca 1981 r. Ks. inf. Ireneusz Skubiś należy do grona tych osób, które w czasach zniewolenia walczyły o wolność i budziły nadzieję. Zapoczątkowany w 1981 r. nowy etap historii „Niedzieli” to okres zmagania się z Urzędem Kontroli Publikacji i Widowisk. Każdy numer tygodnika był kontrolowany. „Niedziela” należała do nielicznych pism, które walczyły o prawdę, o każdy artykuł, o każde słowo, a w sytuacji uporu urzędników państwowych zaznaczała usunięte teksty i zapisywała ślad ingerencji cenzorskiej, podając numer dekretu, na podstawie którego działała cenzura. „Niedziela” pod kierownictwem ks. Skubisia w tych trudnych czasach, a także obecnie, spełnia szczególne posłannictwo wobec Kościoła, narodu polskiego i polskiej kultury. Jest to owocem programowego założenia Księdza Infułata, że tygodnik ten obok treści kościelnych, wyrażanych zgodnie z nauczaniem papieskim i stanowiskiem hierarchii Kościoła w Polsce ma stanowić forum, na którym prezentowani są i promowani najwybitniejsi polscy twórcy: pisarze i poeci, muzycy i plastycy, historycy sztuki, a także osoby, które pracują na rzecz kultury w swoich środowiskach, chronią dorobek wieków przed zapomnieniem i zniszczeniem. W związku z faktem, że coraz więcej mediów świeckich, zwłaszcza prasa i telewizja, zamyka się dla tej tematyki lub też podejmuje ją w sposób spłycony rola „Niedzieli” w rozwoju kultury w Polsce z każdym rokiem wzrasta. Lata wysiłków włożonych w budowanie nowoczesnej redakcji z jasno nakreślonym i konsekwentnie realizowanym programem religijno-patriotyczno-kulturalnym wydały owoce. „Niedziela” wydawana w edycji ogólnopolskiej i 22 edycjach diecezjalnych jest znana na całym świecie. Słowo przez nią głoszone dociera do Polaków mieszkających w Europie Wschodniej i Zachodniej, w Ameryce Północnej i Południowej i w Australii. Tygodnik czytany jest w krajach misyjnych. Ks. Skubiś prowadzi również serię wydawniczą Biblioteka „Niedzieli”, w której do września 2006 r. ukazało się 188 książek. „Niedziela” niesie Słowo Boże, a także patriotyczne i kulturalne treści poprzez własne studio radiowe, telewizyjne oraz przez Internet. W ciągu ostatnich 5 latach, za sprawą imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym organizowanych w redakcyjnej Auli „Niedziela” zyskała miano ośrodka kultury. W siedzibie redakcji odbywają się spektakle teatralne, promocje książek, wystawy i koncerty. Działalność ta pozwala szerokim kręgom wiernych naszej archidiecezji na bezpośrednie spotkanie z twórcami i dziełami, których treścią są wartości chrześcijańskie. To wszystko stało się możliwe dzięki ks. Skubisiowi, charyzmatycznemu kapłanowi i człowiekowi wielkiego formatu, który stworzył ogromna, multimedialną instytucję kościelną, podejmującą nowoczesne formy ewangelizacji, stawiającą w centrum swojej działalności wartości kultury chrześcijańskiej, wnosząc tym samy ogromny i twórczy wkład w bogatą historię Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, który w tym roku obchodzi 80-lecie istnienia. Nagrody i wyróżnienia: ks. inf. Ireneusz Skubiś został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), jest laureatem Nagrody im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy (1995), Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka (1995), Nagrody im. Karola Miarki (1998), Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji, przyznawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (1998). Otrzymał honorowy tablet „Czyniącym Dobro” oraz statuetkę „Summa Bonitas” Fundacji „Zdążyć z Pomocą” dla osób szczególnie zasłużonych w realizacji charytatywnego programu Fundacji (2000, 2005), wyróżnienie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Częstochowskiej „Anioł Nadziei” (2003), Nagrodę „Totus medialny” dla Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (2004), Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie” (2004), Nagrodę im. Juliana Kulentego „Multimedia w służbie Ewangelizacji 2005” przyznawaną przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe.

Artur Stelmasiak