Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 2022-redakcja

OKŁADKA  STRONA REDAKCYJNA SPIS TREŚCI

Strona redakcyjna

Redaktor naukowy:

prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku)  

 

Autorzy:

dr Łukasz Bączak (radca prawny, Warszawa). Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29 czerwca 2021 r., I ACa 694/20, Legalis nr 2901383, Lex nr 3503190, Rocznik 2023, t. 13, poz. 5. Komentarz dotyczy: a) zachowania legitymacji czynnej przez powoda, który po wytoczeniu powództwa o uchylenie uchwały o wykluczeniu go ze spółdzielni wystąpił z niej za wypowiedzeniem, tylko wtedy, gdy zaskarżona uchwała dotyczy jego praw jako byłego członka; b) biegu miesięcznego terminu, o jakim mowa w art. 193 § 3 ustawy – Prawo spółdzielcze;

dr hab. Jerzy Bieluk, prof. ucz. (Uniwersytet w Białymstoku, radca prawny). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 26 października 2021 r., II USKP 71/21, Legalis nr 2637650, Lex nr 3268885, Rocznik 2023, t. 13, poz. 6. Komentarz dotyczy interpretacji pojęcia „zakończenie wykonywania pracy” w rozumieniu art. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem treści art. 155 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze jako woli członka zerwania faktycznej więzi ze spółdzielnią;

dr hab. Dominik Bierecki, prof. ucz. (Uniwersytet Pomorski w Słupsku, adwokat). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 374/22, Legalis nr 2763914, Lex nr 3404813, Rocznik 2023, t. 13, poz. 3. Komentarz dotyczy zastosowania art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do wszystkich walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych, także tych, które nie były przeprowadzane częściami;

dr hab. Janusz Gajda, prof. ucz. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2022 r., III CZP 67/22, OSNC 2022, nr 7–8, poz. 77, Rocznik 2023, t. 13, poz. 10. Komentarz dotyczy wymagania zgody walnego zgromadzenia na zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej;

prof. dr hab. Maciej Kaliński (Uniwersytet Warszawski). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 15 października 2021 r., I CSKP 159/21, Legalis nr 2938699, Lex nr 3520551, Rocznik 2023, t. 13, poz. 16. Komentarz dotyczy wykładni użytego w art. 299 § 2 kodeksu spółek handlowych określenia „właściwy czas” do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem art. 21 ust. 2 prawa upadłościowego, funkcji art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz celu postępowania upadłościowego;

dr Marcin Kłoda (adwokat, Warszawa). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 29 września 2022 r., II CSKP 1107/22, Legalis nr 2854274, Lex nr 3456158, Rocznik 2023, t. 13, poz. 9. Komentarz dotyczy zachowania ekspektatywy odrębnej własności lokalu po wejściu w życie ustawy z 2002 r. nowelizującej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych;

dr Agnieszka Koniewicz (radca prawny, Warszawa). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 17 lutego 2022 r., II CSKP 368/22, OSNC 2022, nr 12, poz. 124, Rocznik 2023, poz. 19. Komentarz dotyczy nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia pozostałego po spółce wykreślonej z Krajowego Rejestru Sądowego, którym właściwy organ nie rozporządził przed wykreśleniem, stając się w ten sposób następcą prawnym spółki;

dr Katarzyna Królikowska (LLM [Bonn], Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, radca Prokuratorii Generalnej RP). 1) Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2022 r., II CSKP 277/22, Legalis nr 2834018, Lex nr 3432915, Rocznik 2023, t. 13, poz. 2. Komentarz dotyczy zainteresowania właściciela lokalu członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej w celu uzyskania wpływu na podejmowanie przez organy spółdzielni decyzji w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. 2) Przegląd piśmiennictwa z zakresu spółdzielni mieszkaniowych za rok 2022. Autorka omawia 31 publikacji z zakresu spółdzielni mieszkaniowych. 3) Przegląd orzecznictwa z zakresu spółdzielni mieszkaniowych za rok 2022. Autorka omawia 38 orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych;

dr Katarzyna Kryla-Cudna (Uniwersytet Bristolski, Wielka Brytania). 1) Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 kwietnia 2022 r., V ACa 177/21, Legalis nr 2791009, Lex nr 3430215, Rocznik 2023, t. 13, poz. 1. Komentarz dotyczy konstytucyjnej wolności zrzeszania jako obejmującej także prawo spółdzielców do swobodnego określenia struktury władz zrzeszenia, w tym do określenia w statucie zasad i trybu wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni. 2) Przegląd piśmiennictwa z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2022. Autorka omawia 5 publikacji z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego. 3) Przegląd orzecznictwa z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2022. Autorka omawia 2 orzeczenia Sądu Najwyższego;

prof. dr hab. Piotr Pinior (Uniwersytet Śląski w Katowicach, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 14 października 2021 r., I CSKP 232/21, OSNC 2022, nr 5, poz. 55, Rocznik 2023, t. 13, poz. 13. Komentarz dotyczy: a) braku konieczności współwystępowania stosunku korporacyjnego i stosunku zobowiązaniowego nawiązywanego w związku z powołaniem do pełnienia funkcji członka zarządu, b) niemożności doprowadzenia do powstania zobowiązania na mocy uchwały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o ustaleniu wynagrodzenia na rzecz członka zarządu wobec braku podstawy do dokonania jednostronnej czynności prawnej;

dr Paweł Popardowski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, radca prawny). 1) Przegląd piśmiennictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2022. Autor omawia 35 publikacji z zakresu prawa spółek handlowych. 2) Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2022. Autor omawia 10 orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych;

dr Jacek Skoczek (adwokat, Sopot). 1) Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2022 r., III CZP 63/22, Legalis nr 2682774, Lex nr 3333115, Rocznik 2023, t. 13, poz. 4. Komentarz dotyczy uczestniczenia byłego członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w stratach bilansowych kasy, wymagalności roszczenia syndyka w tym zakresie w razie ogłoszenia upadłości kasy oraz charakteru prawnego takiego roszczenia jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. 2) Przegląd piśmiennictwa z zakresu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków spółdzielczych za rok 2022. Autor omawia 4 publikacje. 3) Przegląd orzecznictwa z zakresu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków spółdzielczych za rok 2022. Autor omawia 4 orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych;

dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. ucz. (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, radca prawny). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 28 stycznia 2022 r., III CZP 19/22, OSNC 2022, nr 10, poz. 97, Rocznik 2023, t. 13, poz. 18. Komentarz dotyczy określenia nieruchomości, której właścicielowi przysługuje wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uprawnienie do korzystania z dróg wewnętrznych łączących się z drogą publiczną, jako mającej odpowiedni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu art. 145 § 1 k.c.;

mgr Aleksander Turlej (radca prawny, Warszawa). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 maja 2022 r., II CSKP 418/22, Legalis nr 2763918, Lex nr 3385752, Rocznik 2023, t. 13, poz. 18. Komentarz dotyczy dopuszczalności zasiedzenia przez użytkownika wieczystego własności sąsiedniej nieruchomości, jeżeli użytkownik wieczysty był samoistnym posiadaczem tej nieruchomości, niezależnie od wykonywanego prawa użytkowania wieczystego;

dr hab. Dominika Wajda (Uniwersytet Warszawski, radca prawny). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 14 kwietnia 2021 r., I CSKP 28/21, OSNC-ZD 2022, nr 1, poz. 12, Rocznik 2023, t. 13, poz. 17. Komentarz dotyczy odpowiedzialności na zasadzie winy domu maklerskiego, który współdziałał w emisji obligacji przez spółkę akcyjną, za szkodę poniesioną przez nabywcę obligacji, jeżeli w dokumentach mających związek z tą emisją zamieścił fałszywe dane lub zataił okoliczności dotyczące stanu majątkowego spółki, które powinny być ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami;

dr Anne-Marie Weber (LLM [Berkeley], Uniwersytet Warszawski, adwokat). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2022 r., III CZP 67/22, OSNC 2022, nr 7–8, poz. 77, Rocznik 2023, t. 13, poz. 10. Komentarz dotyczy wymagania zgody walnego zgromadzenia na zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej;

prof. dr hab. Aleksander Witosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2022 r., III CZP 78/22, OSNC 2022, nr 9, poz. 81, Rocznik 2023, t. 13, poz. 11. Komentarz dotyczy przedawnienia roszczeń wspólnika przewidzianych w art. 57 § 1 kodeksu spółek handlowych z upływem sześciu miesięcy od dnia, gdy wszyscy pozostali wspólnicy dowiedzieli się o naruszeniu zakazu konkurencji, nie później jednak niż z upływem trzech lat (art. 57 § 2 k.s.h.), liczonych odrębnie w stosunku do każdego zachowania, jeżeli naruszenie zakazu konkurencji, o którym mowa w art. 56 § 2 k.s.h., polega na podjęciu dających się zindywidualizować, powtarzających się zachowań;

prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk (radca prawny Uniwersytetu Warszawskiego). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2022 r., III CZP 75/22, OSNC 2022, nr 12, poz. 122, Rocznik 2023, t. 13, poz. 12. Komentarz dotyczy niewywoływania skutków prawnych przez zmianę umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania;

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. ucz. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 394/22, Legalis nr 2854297, Lex nr 3456155, Rocznik 2023, t. 13, poz. 7. Komentarz dotyczy zachowania członkostwa przez osoby, którym przysługiwała ekspektatywa nabycia prawa do lokalu, po wejściu w życie ustawy z 20 lipca 2017 r. nowelizującej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych;

dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska (Uniwersytet Warszawski, adwokat). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2020 r., I CSK 802/18, OSCN-ZD 2022, nr 1, poz. 4, Rocznik 2023, t. 13, poz. 14. Komentarz dotyczy konieczności zachowania warunków i formy oświadczenia przewidzianych w art. 210 § 2 kodeksu spółek handlowych do skutecznego złożenia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez jedynego członka zarządu, który jest też jedynym wspólnikiem tej spółki;

dr Anna Zientara (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 16 września 2021 r., IV CSKP 29/21, Legalis nr 2764777, Lex nr 3412766, Rocznik 2023, t. 13, poz. 15. Komentarz dotyczy niemożności kwalifikowania jako przestępstwa z art. 586 kodeksu spółek handlowych każdego zachowania członka zarządu spółki, które uzasadnia jego odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h.