Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 2021-redakcja

OKŁADKA  STRONA REDAKCYJNA SPIS TREŚCI

Strona redakcyjna

Redaktor naukowy:

prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku)  

 

Autorzy:

dr Łukasz Bączak (radca prawny, Warszawa). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2021 r., I CSKP 142/21, Legalis nr 2580329, Lex nr 3181427, Rocznik 2022, t. 12, poz. 3. Komentarz dotyczy odniesienia zasady równości praw członków jedynie do praw wynikających z członkostwa w spółdzielni, a nie do praw pochodnych;

prof. dr hab. Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku, radca prawny). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2020 r., III PK 12/20, Legalis nr 2517563, Lex nr 3095788, Rocznik 2022, t. 12, poz. 6. Komentarz dotyczy zatrudnienia wynikającego ze stosunku członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, jako nieodpowiadającego warunkom opisanym w art. 22 § 1 k.p.;

dr Dominik Bierecki (Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie, adwokat). Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 grudnia 2020 r., VI ACa 925/19, Legalis nr 2540016, Lex nr 3145456, Rocznik 2022, t. 12, poz. 8. Komentarz dotyczy ustalenia właściwych reżimów prawnych dla umowy o budowę lokalu przez spółdzielnię mieszkaniową, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy przeniesienia jego własności, a także podstawy prawnej do rozliczenia kosztów budowy i roszczenia o uzupełnienie wkładu budowlanego w wypadku umowy o budowę lokalu w celu ustanowienia jego odrębnej własności;

prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 28 maja 2021 r., III CSKP 65/21, OSNC 2021, nr 11, poz. 78, Rocznik 2022, t. 12, poz. 11. Komentarz dotyczy braku roszczenia małżonka przeciwko drugiemu małżonkowi o naprawienie szkody wyrządzonej w wyniku spadku wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiących składnik majątku wspólnego, w związku z nieprawidłowym sprawowaniem zarządu w tej spółce;

prof. dr hab. Maciej Kaliński (Uniwersytet Warszawski). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2020 r., V CSK 506/18, OSNC 2021, nr 5, poz. 34, Rocznik 2022, t. 12, poz. 17. Komentarz dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 484 k.s.h., jako opartej na zasadzie winy;

dr Marcin Kłoda (adwokat, Warszawa). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 13 maja 2021 r., II CSKP 52/21, Legalis nr 2573195, Lex nr 3171915, Rocznik 2022, t. 12, poz. 5. Komentarz dotyczy braku podstaw do twierdzenia, że art. 83 ust. 6 u.s.m. stanowi lex specialis wobec art. 89 § 1 pr. spółdz.;

dr Katarzyna Królikowska (LLM [Bonn], Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, radca Prokuratorii Generalnej RP). 1) Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 marca 2021 r., V ACa 635/20, Legalis nr 2584324, Lex nr 3184213, Rocznik 2022, t. 12, poz. 1. Komentarz dotyczy roszczenia właściciela lokalu o przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej. 2) Przegląd piśmiennictwa z zakresu spółdzielni mieszkaniowych za rok 2021. Autorka omawia 14 publikacji z zakresu spółdzielni mieszkaniowych. 3) Przegląd orzecznictwa z zakresu spółdzielni mieszkaniowych za rok 2021. Autorka omawia 51 orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych;

dr Katarzyna Kryla-Cudna (Uniwersytet Bristolski, Wielka Brytania). 1) Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 30 kwietnia 2021 r., IV CSKP 25/21, Legalis nr 2577478, Lex nr 3174807, Rocznik 2022, t. 12, poz. 4. Komentarz dotyczy uchwały rady nadzorczej spółdzielni podjętej sprzecznie z prawem jako czynności prawnej bezwzględnie nieważnej na podstawie art. 58 § 1 k.c. 2) Przegląd piśmiennictwa z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2021. Autorka omawia 4 publikacje z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego. 3) Przegląd orzecznictwa z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2021. Autorka omawia 3 orzeczenia Sądu Najwyższego;

prof. dr hab. Piotr Pinior (Uniwersytet Śląski w Katowicach, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2020 r., III CZP 69/19, OSNC 2021, nr 2, poz. 14, Rocznik 2022, t. 12, poz. 16. Komentarz dotyczy sprzeczności z prawem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy jako wyłącznej materialnoprawnej przesłanki stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 425 k.s.h.;

dr Paweł Popardowski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, radca prawny). 1) Przegląd piśmiennictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2021. Autor omawia 36 publikacji z zakresu prawa spółek handlowych. 2) Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2021. Autor omawia 12 orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych;

dr Jacek Skoczek (adwokat, Sopot). 1) Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 17 października 2019 r., IV CSK 312/18, Legalis nr 2281284, Lex nr 2775963, Rocznik 2022, t. 12, poz. 9. Komentarz dotyczy stałego utrzymywania zdolności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do wywiązywania się z jej bieżących zobowiązań płatniczych jako celu rezerwy płynnej, która w razie konieczności mogłaby być natychmiast uruchomiona. 2) Przegląd piśmiennictwa z zakresu spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych i banków spółdzielczych za rok 2021. Autor omawia 6 publikacji. 3) Przegląd orzecznictwa z zakresu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków spółdzielczych za rok 2021. Autor omawia 4 orzeczenia Sądu Najwyższego;

prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, radca prawny). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 18 lutego 2021 r., III CZP 15/20, OSNC 2021, nr 10, poz. 63, Rocznik 2022, t. 12, poz. 18. Komentarz dotyczy przysługiwania roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu spółce akcyjnej powstałej w wyniku połączenia spółek kapitałowych, w tym skomercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego;

mgr Aleksander Turlej (radca prawny, Warszawa). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 10 lipca 2020 r., II CSK 568/18, OSP 2021, nr 5, poz. 35, Rocznik 2022, t. 12, poz. 7. Komentarz dotyczy obciążenia hipoteką nieruchomości lokalowej powstałej z przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa tylko wówczas, gdy przed tym przekształceniem obciążała to ograniczone prawo rzeczowe;

dr hab. Dominika Wajda (Uniwersytet Warszawski, radca prawny). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 6 października 2020 r., I PK 49/19, Legalis nr 2602012, Lex nr 3224738, Rocznik 2022, t. 12, poz. 13. Komentarz dotyczy uchwały o odwołaniu z funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako powodującej natychmiastowe ustanie korporacyjnego stosunku członkostwa w zarządzie spółki, ale nieprowadzącej do automatycznego rozwiązania stosunku pracy będącego podstawą zatrudnienia na tym stanowisku;

dr Anne-Marie Weber (LLM [Berkeley], Uniwersytet Warszawski, adwokat). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 9 lipca 2020 r., V CSK 495/18, OSNC-ZD 2021, nr D, poz. 40, Rocznik 2022, t. 12, poz. 14. Komentarz dotyczy kwalifikacji uchwały zgromadzenia wspólników podjętej bez wymaganego quorum i wymaganej większości głosów jako uchwały nieistniejącej;

prof. dr hab. Aleksander Witosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 18 października 2019 r., II CSK 790/18, OSNC-ZD 2021, nr C, poz. 22, Rocznik 2022, t. 12, poz. 10. Komentarz dotyczy biegu terminu przedawnienia roszczenia wierzyciela spółki jawnej przeciwko wspólnikowi o zaspokojenie zobowiązania w okolicznościach określonych w art. 22 § 2 i art. 31 § 1 k.s.h.;

prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk (radca prawny Uniwersytetu Warszawskiego). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 października 2019 r., IV CZ 67/19, OSNC-ZD 2021, nr B, poz. 16, Rocznik 2022, t. 12, poz. 15. Komentarz dotyczy niedopuszczalności zaskarżenia apelacją orzeczenia sądu wydanego w następstwie odrzucenia skargi na postanowienie referendarza sądowego o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego przez podmiot, któremu nie przysługuje status uczestnika tego postępowania;

prof. dr hab. Piotr Zakrzewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 28 czerwca 2021 r., I ACa 463/20, Legalis nr 2605000, Lex nr 3215861, Rocznik 2022, t. 12, poz. 2. Komentarz dotyczy uprawnienia członka bądź byłego członka, któremu nie wypłacono udziałów, do części majątku spółdzielni (nadwyżki polikwidacyjnej) na podstawie uchwały ostatniego walnego zgromadzenia przewidującej podział pozostałego majątku między członków lub byłych członków oraz braku dziedziczenia tego uprawnienia, jeśli uchwała walnego zgromadzenia o podziale nadwyżki polikwidacyjnej zapadła po śmierci poprzednika prawnego członka spółdzielni;

dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska (Uniwersytet Warszawski, adwokat). Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2018 r., III AUa 98/18, OSP 2021, nr 5, poz. 39, Rocznik 2022, t. 12, poz. 12. Komentarz dotyczy braku ograniczeń podmiotowych co do osoby, która może zostać ustanowiona pełnomocnikiem do reprezentacji spółki kapitałowej w umowach i sporach z członkami zarządu;

dr Anna Zientara (Uniwersytet Warszawski). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 5 lutego 2021 r., V CSKP 25/21, Legalis nr 2553176, Lex nr 3181379, Rocznik 2022, t. 12, poz. 19. Komentarz dotyczy oceny przez sąd orzekający w sprawie o naprawienie szkody, dokonywanej w celu ustalenia długości terminu przedawnienia, czy czyn niedozwolony stanowi przestępstwo.