Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 2020-redakcja

OKŁADKA  STRONA REDAKCYJNA SPIS TREŚCI

Strona redakcyjna

Redaktor naukowy:

prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego)  

 

Autorzy:

prof. dr hab. Zbigniew Banaszczyk (Uniwersytet Warszawski, adwokat). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 8 maja 2019 r., V CSK 207/18, OSNC-ZD 2020, nr C, poz. 46, Rocznik 2021, t. 11, poz. 14. Komentarz dotyczy braku zastosowania art. 228 pkt 2 k.s.h., jeżeli powództwo przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną tej spółce wytacza syndyk masy upadłości, oraz naruszenia zakazu orzekania ponad żądanie przez wyrokowanie na podstawie art. 415 k.c., jeżeli roszczenie odszkodowawcze przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostało oparte na podstawie w art. 293 § 1 k.s.h.;

dr Łukasz Bączak (radca prawny, Warszawa). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r., V CSK 443/18, Legalis nr 1894009, Lex nr 2642738, Rocznik 2021, t. 11, poz. 4. Komentarz dotyczy wpływu oddania nieważnego na wynik głosowania na posiedzeniu rady nadzorczej spółdzielni; prof. dr hab. Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku, radca prawny). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2019 r., II CSK 469/18, Legalis nr 2258778, Lex nr 2749754, Rocznik 2021, t. 11, poz. 1. Komentarz dotyczy obowiązku spółdzielni rolniczej przyjęcia w poczet członków spadkobierców, którzy chcą odziedziczyć udziały w tej spółdzielni i spełniają wymagania ustanowione w jej statucie;

dr Dominik Bierecki (Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie, adwokat). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 8 marca 2019 r., III CZP 88/18, OSNC 2020, nr 1, poz. 7, Rocznik 2021, t. 11, poz. 11. Komentarz dotyczy dopuszczalności zaskarżenia uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali z powodu jej niezgodności z prawem tylko na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; prof.

dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). 1) Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 27 marca 2019 r., V CSK 3/18, OSNC 2020, nr 2, poz. 19, Rocznik 2021, t. 11, poz. 5. Komentarz dotyczy pojęcia osoby bliskiej w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2) Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 28 marca 2019 r., III CZP 41/18, OSNC 2020, nr 2, poz. 15, Rocznik 2021, t. 11, poz. 8. Komentarz dotyczy dopuszczalności ustalenia wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką z pominięciem obciążenia hipotecznego;

prof. dr hab. Maciej Kaliński (Uniwersytet Warszawski). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2020 r., V CSK 447/18, Legalis nr 2364840, Lex nr 2987234, Rocznik 2021, t. 11, poz. 12. Komentarz dotyczy niedopuszczalności traktowania za szkodę wynagrodzenia wypłaconego osobom zatrudnionym w spółdzielni przez zarząd komisaryczny w miejsce zwolnionych osób;

dr Marcin Kłoda (adwokat, Warszawa). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2019 r., I CSK 285/17, OSNC 2020, nr 12, poz. 103, Rocznik 2021, t. 11, poz. 10. Komentarz dotyczy pojęcia zarządu powierzonego (art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) w stanie prawnym obowiązującym przed 9 września 2017 r.;

dr Katarzyna Królikowska (LLM [Bonn], Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, radca Prokuratorii Generalnej RP). 1) Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 8 października 2020 r., II CSK 769/18, Legalis nr 2486120, Lex nr 3066642, Rocznik 2021, t. 11, poz. 9. Komentarz dotyczy przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie art. 1718 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jako niebędącego sprzedażą w postępowaniu upadłościowym w rozumieniu art. 313 ustawy – Prawo upadłościowe. 2) Przegląd piśmiennictwa z zakresu spółdzielni mieszkaniowych za rok 2020. Autorka omawia 9 publikacji z zakresu spółdzielni mieszkaniowych, w tym tom 21 Systemu Prawa Prywatnego. 3) Przegląd orzecznictwa z zakresu spółdzielni mieszkaniowych za rok 2020. Autorka omawia 25 orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych;

dr Katarzyna Kryla-Cudna (Uniwersytet Bristolski, Wielka Brytania). 1) Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2019 r., V CSK 70/18, Legalis nr 1879953, Lex nr 2626844, Rocznik 2021, t. 11, poz. 3. Komentarz dotyczy rozpatrzenia sprawy na najbliższym walnym zgromadzeniu, to jest na zgromadzeniu zwołanym raz w roku w normalnym toku funkcjonowania spółdzielni. 2) Przegląd piśmiennictwa z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2020. Autorka omawia 3 publikacje z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego, w tym tom 21 Systemu Prawa Prywatnego. 3) Przegląd orzecznictwa z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2020. Autorka omawia 2 orzeczenia Sądu Najwyższego;

prof. dr hab. Piotr Pinior (Uniwersytet Śląski w Katowicach, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 28 marca 2019 r., III CZP 97/18, OSNC 2020, nr 1, poz. 10, Rocznik 2021, t. 11, poz. 19. Komentarz dotyczy wstąpienia do sprawy, bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego, przez spółkę kapitałową, która w toku tej sprawy nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie część majątku spółki dzielonej;

dr Paweł Popardowski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, radca prawny). 1) Przegląd piśmiennictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2020. Autor omawia 35 publikacji z zakresu prawa spółek handlowych. 2) Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2020. Autor omawia 9 orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych; dr hab. Michał Raczkowski (Uniwersytet Warszawski, adwokat). Przegląd piśmiennictwa i orzecznictwa z zakresu rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni pracy za lata 2019–2020. Autor omawia 2 publikacje oraz 3 orzeczenia Sądu Najwyższego;

dr Jacek Skoczek (adwokat, Sopot). 1) Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r., III CZP 42/19, OSNC 2020, nr 9, poz. 68, Rocznik 2021, t. 11, poz. 2. Komentarz dotyczy nieprzysługiwania syndykowi masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej roszczenia wobec członków kasy o pokrycie straty bilansowej na podstawie postanowienia statutu wprowadzającego podwyższoną odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów, jeżeli przed ogłoszeniem upadłości kasy walne zgromadzenie nie podjęło uchwały o pokryciu w ten sposób straty. 2) Przegląd piśmiennictwa i orzecznictwa z zakresu rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni pracy za lata 2019–2020. Autor omawia 2 publikacje dotyczące spółdzielni rolniczych oraz 1 orzeczenie sądu administracyjnego, odnoszące się do spółdzielni pracy. 3) Przegląd piśmiennictwa z zakresu spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych i banków spółdzielczych za rok 2020. Autor omawia 2 publikacje. 4) Przegląd orzecznictwa z zakresu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków spółdzielczych za rok 2020. Autor omawia 2 orzeczenia sądów administracyjnych.

mgr Aleksander Turlej (radca prawny, Warszawa). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 25 lipca 2019 r., III CZP 19/19, OSNC 2020, nr 3, poz. 29, Rocznik 2021, t. 11, poz. 18. Komentarz dotyczy połączenia przez przejęcie spółek prawa handlowego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., którego następstwem jest przejście na spółkę przejmującą udziałów w użytkowaniu wieczystym, jako niebędącego zbyciem nieruchomości w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa;

mgr Paweł Tymczyszyn (radca prawny, Dyrektor Pionu Usług Korporacyjnych w Banku Pekao S.A.). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2019 r., III CZP 78/18, OSNC 2020, nr 1, poz. 2, Rocznik 2021, t. 11, poz. 16. Komentarz dotyczy odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. za długi powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli pozostają one w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;

dr hab. Dominika Wajda (Uniwersytet Warszawski, radca prawny). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2019 r., III CZP 78/18, OSNC 2020, nr 1, poz. 2, Rocznik 2021, t. 11, poz. 16. Komentarz dotyczy odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. za długi powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli pozostają one w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;

dr Anne-Marie Weber-Elżanowska (Uniwersytet Warszawski, adwokat). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2020 r., III CZP 52/19, OSNC 2020, nr 10, poz. 85, Rocznik 2021, t. 11, poz. 13. Komentarz dotyczy wymagania zgody zgromadzenia wspólników dominującej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na udzielenie przez zależną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością poręczenia na wekslu wystawionym przez członka zarządu spółki dominującej;

prof. dr hab. Aleksander Witosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 21 lutego 2020 r., I CSK 562/18, OSNC 2020, nr 11, poz. 98, Rocznik 2021, t. 11, poz. 20. Komentarz dotyczy wstąpienia do sprawy, bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego, przez spółkę kapitałową, która w toku tej sprawy nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie część majątku spółki dzielonej;

prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk (radca prawny Uniwersytetu Warszawskiego). Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 czerwca 2020 r., K 3/19, OTK-A 2020, poz. 27, Rocznik 2021, t. 11, poz. 6. Komentarz dotyczy niezgodności z Konstytucją art. 4 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze;

prof. dr hab. Piotr Zakrzewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2020 r., I CSK 734/18, OSG 2020, nr 7, s. 41, Rocznik 2021, t. 11, poz. 7. Komentarz dotyczy dopuszczalności podzielenia między osoby współuprawnione spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska (Uniwersytet Warszawski, adwokat). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 20 lutego 2019 r., III CZP 93/18, OSNC 2020, nr 1, poz. 8, Rocznik 2021, t. 11, poz. 15. Komentarz dotyczy związania terminami określonymi przez art. 251 k.s.h. syndyka, który wykonuje uprawnienia wynikające z uczestnictwa upadłego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 186 ustawy – Prawo upadłościowe) przy wytoczeniu powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników w tej spółce;

dr Anna Zientara (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 sierpnia 2020 r., V CSK 326/19, Legalis nr 2450133, Lex nr 3046032, Rocznik 2021, t. 11, poz. 17. Komentarz dotyczy kwalifikacji przestępstwa określonego w art. 586 k.s.h. jako przestępstwa trwałego, do którego znamion nie należy skutek w postaci szkody.