Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 2019-redakcja

OKŁADKA  STRONA REDAKCYJNA SPIS TREŚCI

Strona redakcyjna

Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego)  

 

Autorzy:

dr Łukasz Bączak (radca prawny, Warszawa). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2019 r., III CSK 230/17, MoP 2019, nr 10, s. 1077, Rocznik 2020, t. X, poz. 4. Komentarz dotyczy wykładni art. 42 § 2 pr. spółdz. jako określającego jedynie sankcję niezgodności uchwały walnego zgromadzenia z ustawą i art. 189 k.p.c. jako stanowiącego normatywną podstawę powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały oraz sprzecznych z ustawą uchwał pozostałych organów spółdzielni;

prof. dr hab. Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku, radca prawny). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2019 r., II CSK 252/18, Legalis nr 1899257, Rocznik 2020, t. X, poz. 6. Komentarz dotyczy stosowania do następcy prawnego członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej wycofującego wkład gruntowy przewidzianych w art. 148 § 3 i 4 w związku z art. 151 pr. spółdz. zasad dotyczących członka, który wypowiedział członkostwo;

prof. dr hab. Katarzyna Bilewska (Uniwersytet Warszawski, adwokat). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 27 lutego 2019 r., II CSK 28/18, OSNC 2019, nr 12, poz. 122, Rocznik 2020, t. X, poz. 20. Komentarz dotyczy stwierdzenia nieważności uchwały wyłączającej prawo niektórych akcjonariuszy do dywidendy jako powodującego przywrócenie tego prawa od chwili jego nabycia przez akcjonariuszy niewyłączonych;

dr Dominik Bierecki (Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie, adwokat). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 16 marca 2018 r., IV CSK 302/17, OSNC 2019, nr 3, poz. 31, Rocznik 2020, t. X, poz. 3. Komentarz dotyczy niepodlegania merytorycznej kontroli sądu uchwały rady nadzorczej spółdzielni wydanej na podstawie statutu przewidującego możliwość odwołania członka zarządu z ważnych przyczyn; prof.

dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 marca 2018 r., IV CSK 105/17, OSNC-ZD 2019, nr A, poz. 12, Rocznik 2020, t. X, poz. 14. Komentarz dotyczy możliwości sądu orzekającego o podziale majątku, który był objęty wspólnością ustawową, przyznania należących do tego majątku udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością byłemu małżonkowi niebędącemu wspólnikiem tylko za jego zgodą;

prof. dr hab. Monika Gładoch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, radca prawny). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2018 r., V CSK 172/18, OSNC-ZD 2019, nr B, poz. 26, Rocznik 2020, t. X, poz. 18. Komentarz dotyczy prawa wyboru członków rady nadzorczej przez pracowników spółki powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego oraz zastosowania art. 385 § 4 i 8 k.s.h. do członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników;

prof. dr hab. Maciej Kaliński (Uniwersytet Warszawski). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2018 r., I CSK 157/17, OSNC 2019, nr 4, poz. 47, Rocznik 2020, t. X, poz. 23. Komentarz dotyczy niestosowania przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy do sprzedaży praw udziałowych;

dr Marcin Kłoda (adwokat, Warszawa). Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r., I ACa 1749/17, Legalis nr 2122545, Rocznik 2020, t. X, poz. 5. Komentarz dotyczy odpowiedniego stosowania art. 84 i 88 k.c. dotyczących wady oświadczenia woli w postaci błędu co do okoliczności istotnych do głosów członków głosujących za uchwałą o podziale spółdzielni w trybie art. 108b pr. spółdz.;

dr Katarzyna Królikowska (Uniwersytet Warszawski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie). 1) Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2019 r., IV CSK 222/18, Legalis nr 1883116, Lex nr 2631795, Rocznik 2020, t. X, poz. 8. Komentarz dotyczy uznania spółdzielni mieszkaniowej, która nabyła budynek mieszkalny od syndyka masy upadłości innej spółdzielni mieszkaniowej, za jej następcę prawnego w zakresie spółdzielczych własnościowych praw do lokali znajdujących się w takim budynku. 2) Przegląd piśmiennictwa z zakresu spółdzielni mieszkaniowych za rok 2019. Autorka omawia 9 publikacji z zakresu spółdzielni mieszkaniowych ogłoszonych w 2019 r. 3) Przegląd orzecznictwa z zakresu spółdzielni mieszkaniowych za rok 2019. Autorka omawia 28 orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych z zakresu spółdzielni mieszkaniowych wydanych w 2019 r.;

dr Katarzyna Kryla-Cudna (Uniwersytet w Tilburgu). 1) Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2019 r., I CSK 711/17, Legalis nr 1874421, Rocznik 2020, t. X, poz. 7. Komentarz dotyczy zasady ochrony praw słusznie nabytych jako odnoszącej się do ochrony będącego w dobrej wierze nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które zostało utracone przez poprzednika w czasie, w którym nie została jeszcze stwierdzona niekonstytucyjność przepisów o wygaśnięciu prawa do lokalu na skutek wykluczenia członka ze spółdzielni mieszkaniowej. 2) Przegląd piśmiennictwa z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2019. Autorka omawia 3 publikacje z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego ogłoszone w 2019 r. 3) Przegląd orzecznictwa z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2019. Autorka omawia 6 orzeczeń Sądu Najwyższego wydane w roku 2019;

dr Katarzyna Palka-Bartoszek (radca prawny, Katowice). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 14 września 2016 r., III CZP 39/16, OSNC 2019, nr 5, poz. 52, z glosami A. Stokłosy, „Glosa” 2018, nr 2 i P. Kuźnickiego, „Glosa” 2019, nr 4, Rocznik 2020, t. X, poz. 19. Komentarz dotyczy utraty przez akcjonariuszy mniejszościowych statusu akcjonariuszy spółki akcyjnej z dniem uiszczenia przez akcjonariuszy większościowych ceny wykupu ustalonej przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie;

prof. dr hab. Piotr Pinior (Uniwersytet Śląski w Katowicach, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji). Komentarz do Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2018 r., IV CSK 352/17, OSNC 2019, nr 3, poz. 33, Rocznik 2020, t. X, poz. 15. Komentarz odnosi się do wymagania zgody wszystkich wspólników, których dotyczy podejmowana uchwała zmieniająca umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej;

dr Paweł Popardowski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, radca prawny). 1) Przegląd piśmiennictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2019. Autor omawia 43 publikacje z zakresu prawa spółek handlowych ogłoszonych w 2019 r. 2) Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2019. Autor omawia 14 orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych wydanych w 2019 r.;

dr hab. Michał Raczkowski (Uniwersytet Warszawski, adwokat). Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu spółdzielni pracy i spółdzielni produkcji rolnej za lata 2018–2019. Autor omawia 3 publikacje oraz 2 orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego;

dr Jacek Skoczek (adwokat, Sopot). 1) Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2019 r., V CSK 612/17, Legalis nr 1879952, Lex nr 2626820, Rocznik 2020, t. X, poz. 10. Komentarz dotyczy zakresu umocowania zarządcy komisarycznego skok. 2) Przegląd orzecznictwa z zakresu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków spółdzielczych za lata 2016–2019. Autor omawia 8 orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w latach 2016–2019;

prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, radca prawny). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2019 r., II CSK 91/18, OSNC 2020, nr 1, poz. 11, Rocznik 2020, t. X, poz. 9. Komentarz dotyczy uznania hipoteki przymusowej kaucyjnej łącznej, która obciążała nieruchomość w czasie sprzedaży przedsiębiorstwa spółdzielni w toku postępowania upadłościowego z mocy prawa, jako nieobciążającej prawa odrębnej własności lokalu, które powstało na podstawie art. 1718 u.s.m.; mgr Aleksander Turlej (radca prawny, Warszawa). Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 7 lutego 2019 r., V ACa 680/18, Legalis nr 1999788, Lex nr 2679572, Rocznik, tom X, 2020 rok, poz. 1. Komentarz dotyczy niemożności odmówienia przez spółdzielnię mieszkaniową przyjęcia w poczet członków właściciela lokalu z powołaniem się na uprzednio podjętą uchwałę o wykluczeniu członka w czasie, gdy nie był jeszcze właścicielem lokalu;

mgr Paweł Tymczyszyn (radca prawny, Dyrektor Pionu Usług Korporacyjnych w Pekao S.A.). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2018 r., V CSK 598/17, OSNC-ZD 2019, nr C, poz. 49, Rocznik 2020, t. X, poz. 12. Komentarz dotyczy oceny umowy, na podstawie której członek zarządu spółki ustanawia na swojej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą zobowiązanie spółki, jako niebędącej inną umową podobną w rozumieniu art. 15 § 1 k.s.h.;

dr hab. Dominika Wajda (Uniwersytet Warszawski, radca prawny). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2018 r., V CSK 598/17, OSNC-ZD 2019, nr C, poz. 49, Rocznik 2020, t. X, poz. 12. Komentarz dotyczy oceny umowy, na podstawie której członek zarządu spółki ustanawia na swojej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą zobowiązanie spółki, jako niebędącej inną umową podobną w rozumieniu art. 15 § 1 k.s.h.;

dr Anne-Marie Weber-Elżanowska (Uniwersytet Warszawski, adwokat). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 2 lutego 2018 r., II CZ 84/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 8, Rocznik 2020, t. X, poz. 16. Komentarz dotyczy samoistnego charakteru interwencji ubocznej wspólnika lub akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia bądź o stwierdzenie jej nieważności;

prof. dr hab. Aleksander Witosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). 1) Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2018 r., II CSK 468/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 7, z glosą R. Adamusa, MPB 2019, nr 6, Rocznik 2020, t. X, poz. 13. Komentarz dotyczy uprawnienia wierzyciela do dochodzenia roszczenia od wspólnika jawnego tylko w zakresie odpowiadającym zrestrukturyzowanemu zobowiązaniu spółki po zawarciu przez spółkę jawną układu w postępowaniu upadłościowym. 2) Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2018 r., I CSK 687/17, OSNC 2019, nr 10, poz. 101, Rocznik 2020, t. X, 2, poz. 21. Komentarz dotyczy zastosowania art. 546 § 1 k.s.h. do podziału spółki przez wydzielenie;

prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk (radca prawny Sądu Najwyższego). Komentarz do Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2018 r., II CSK 698/17, OSNC-ZD 2019, nr C, poz. 46, Rocznik 2020, t. X, poz. 17. Komentarz dotyczy zakresu mocy wiążącej prawomocnego postanowienia sądu o odmowie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz samodzielnej oceny sądu rozpoznającego pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia o sprzeczności uchwały z ustawą bez związania oceną przyjętą przez sąd rejestrowy;

prof. dr hab. Piotr Zakrzewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 28 marca 2018 r., IV CSK 297/17, OSNC 2019, nr 4, poz. 45, Rocznik 2020, t. X, poz. 2. Komentarz dotyczy traktowania jako członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu w rozumieniu art. 83 ust. 9 u.s.m. wszystkich członków obecnych na tym zgromadzeniu, którzy wzięli udział w głosowaniu nad uchwałą;

dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska (Uniwersytet Warszawski, adwokat). 1) Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2019 r., III CZP 71/18, OSNC 2019, nr 11, poz. 110, z glosą A. Kidyby i M. Dumkiewicz, „Glosa” 2019, nr 4, Rocznik 2020, t. X, poz. 11. Komentarz dotyczy niemożności reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej komplementariuszem w spółce komandytowej, przez pełnomocnika, który jest jednocześnie komandytariuszem w tej spółce komandytowej i członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 2) Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2019 r., III CSK 230/17, MoP 2019, nr 10, s. 1077, Rocznik 2020, t. X, poz. 4. Komentarz dotyczy wykładni art. 42 § 2 pr. spółdz. jako określającego jedynie sankcję niezgodności uchwały walnego zgromadzenia z ustawą i art. 189 k.p.c. jako stanowiącego normatywną podstawę powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały oraz sprzecznych z ustawą uchwał pozostałych organów spółdzielni;

dr Anna Zientara (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk). Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 15 października 2018 r., II AKa 100/18, Legalis nr 2180689, Rocznik 2020, t. X, poz. 22. Komentarz dotyczy przedmiotu penalizacji przewidzianej w art. 587 § 1 k.s.h., którym nie jest niedopełnienie obowiązków wymienionych w tytule III i IV tego kodeksu, lecz ogłoszenie albo przedstawienie nieprawdziwych danych w związku z realizacją tych obowiązków.