Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 2018-redakcja

OKŁADKA  STRONA REDAKCYJNA SPIS TREŚCI

Strona redakcyjna

Redaktor naukowy:

prof. zw. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego)

Autorzy:

dr Łukasz Bączak (radca prawny, Warszawa). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 23 marca 2017 r., V CZ 12/17, OSNC-ZD 2017, nr D, poz. 68, Rocznik 2019, t. IX, poz. 2. Komentarz dotyczy przewidzianego w art. 127 ustawy – Prawo spółdzielcze następstwa procesowego związku rewizyjnego w postępowaniu kasacyjnym;

dr Dominik Bierecki (Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie, adwokat). Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 6 czerwca 2017 r., I ACa 1769/16, Lex nr 2461494, Rocznik 2019, t. IX, poz. 1. Komentarz dotyczy umownego charakteru prawnego statutu spółdzielni oraz zastosowania do interpretacji jego postanowień dyrektyw wyrażonych przez przepisy art. 65 § 1 i 2 k.c.;

prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2017 r., IV CSK 346/16, Lex nr 2312226, Rocznik 2019, t. IX, poz. 6. Komentarz dotyczy wątpliwości związanych z surogacją (art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) w kwestii przynależności spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego albo osobistego małżonków;

prof. dr hab. Maciej Kaliński (Uniwersytet Warszawski, wiceprzewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 25 maja 2016 r., V CSK 579/15, OSNC-ZD 2017, nr D, poz. 61, Rocznik 2019, t. IX, poz. 15. Komentarz dotyczy przejścia na nabywcę w wyniku przelewu wierzytelności związanych z nią roszczeń odszkodowawczych przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewidzianych w art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz dochodzenia przez wierzyciela odsetek należnych od spółki;

dr Marcin Kłoda (adwokat, Warszawa). Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r., SK 34/14, OTK-A 2018, poz. 49, Rocznik 2019, t. IX, poz. 4. Komentarz dotyczy oceny zgodności z Konstytucją art. 11 ust. 21 i ust. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;

dr Katarzyna Królikowska (Uniwersytet Warszawski, radca w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej). 1) Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 marca 2018 r., P 7/16, OTK-A 2018, poz. 14, Rocznik 2019, t. IX, poz. 8. Komentarz dotyczy oceny zgodności z Konstytucją art. 491 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2) Przegląd piśmiennictwa z zakresu spółdzielni mieszkaniowych za rok 2018. Autorka omawia 13 publikacji z zakresu spółdzielni mieszkaniowych ogłoszonych w 2018 r. (książki i artykuły). 3) Przegląd orzecznictwa z zakresu spółdzielni mieszkaniowych za rok 2018. Autorka omawia 45 orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i sądów apelacyjnych z zakresu spółdzielni mieszkaniowych wydanych w 2018 r.;

dr Katarzyna Kryla-Cudna (Uniwersytet w Tilburgu). Przegląd orzecznictwa z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2018. Autorka omawia 2 orzeczenia Sądu Najwyższego wydane w roku 2018;

prof. dr hab. Piotr Pinior (Uniwersytet Śląski w Katowicach, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 7 marca 2017 r., II CSK 349/16, OSNC 2018, nr 1, poz. 9, Rocznik 2019, t. IX, poz. 10. Komentarz dotyczy wykładni pojęcia „inna podobna umowa” w rozumieniu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

dr Paweł Popardowski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Sąd Najwyższy – asystent sędziego w Izbie Cywilnej). 1) Przegląd piśmiennictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2018. Autor omawia 61 publikacji z zakresu prawa spółek handlowych ogłoszonych w 2018 r. 2) Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2018. Autor omawia 18 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych wydanych w 2018 r.;

dr Michał Raczkowski (Uniwersytet Warszawski, adwokat). Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu spółdzielni pracy i spółdzielni produkcji rolnej za rok 2018. Autor omawia 1 publikację oraz 2 orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego;

dr Jacek Skoczek (adwokat, Sopot). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2017 r., IV CSK 461/16, Lex nr 2348539, Rocznik 2019, t. IX, poz. 3. Komentarz dotyczy podejmowana przez Kasę Krajową działalności reklamowo-promocyjnej na rzecz spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

mgr Aleksander Turlej (radca prawny, Warszawa). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2016 r., I CSK 18/15, OSNC-ZD 2018, nr A, poz. 8, Rocznik 2019, t. IX, poz. 13. Komentarz dotyczy wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

dr hab. Dominika Wajda (Uniwersytet Warszawski, radca prawny). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 28 lutego 2017 r., I CSK 127/16, OSNC 2018, nr 1, poz. 8, „Rejent” 2017, nr 11, OSP 2018, nr 5, poz. 45, Rocznik 2019, t. IX, poz. 12. Komentarz dotyczy oceny skutków prawnych upływu prekluzyjnego terminu zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego przez objęcie nowych udziałów;
dr hab. Michał Warciński (Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego). 1) Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15 czerwca 2016 r., I ACa 1787/15, Lex nr 2106888, Rocznik 2019, t. IX, poz. 7. Komentarz dotyczy niestosowania art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do dzierżawców gruntu. 2) Komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2017 r., V CSK 135/17, OSNC 2018, nr 12, poz. 117, Rocznik 2019, t. IX, poz. 16. Komentarz dotyczy oceny wniosku przedsiębiorcy przesyłowego, działającego w formie spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia na podstawie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych, o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu, którego bieg upłynął przed dokonaniem tego przekształcenia;

prof. dr hab. Piotr Zakrzewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r., SK 34/14, OTK-A 2018, poz. 49, Rocznik 2019, t. IX, poz. 4. Komentarz dotyczy oceny zgodności z Konstytucją art. 11 ust. 21 i ust. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;

prof. dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska, prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych). Komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 listopada 2017 r., II GSK 716/16, Lex nr 2417361, Rocznik 2019, t. IX, poz. 9. Komentarz dotyczy charakteru prawnego środka przysługującego Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 62d ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

dr Anna Zbiegień-Turzańska (Uniwersytet Warszawski, adwokat). Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2017 r., III CZP 54/17, OSNC 2018, nr 7–8, poz. 77, z glosą D. Wajdy, „Glosa” 2018, nr 3, s. 23, Rocznik 2019, t. IX, poz. 14. Komentarz dotyczy braku kompetencji sądu rejestrowego do badania zgodności z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, która stanowi materialnoprawną podstawę dokonanego wpisu, w ramach postępowania określonego w art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

mgr Jacek Zębala (Uniwersytet Warszawski – doktorant). Przegląd piśmiennictwa z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2018. Autor omawia 4 publikacje z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego ogłoszone w 2018 r.;

dr Anna Zientara (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk). Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 28 maja 2015 r., III CSK 283/14, OSNC-ZD 2016, nr D, poz. 66, Rocznik 2019, t. IX, poz. 11. Komentarz dotyczy skutków prawnych uchylenia – w wyniku wznowienia postępowania – prawomocnego wyroku skazującego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za popełnienie jednego z przestępstw określonych w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.