prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban

 

Rada Naukowa

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban

abalaban

Ur. w Lublinie 18 kwietnia 1947 r. 1970 ukończył Wydział Prawa UMCS. Doktorat nauk prawnych 1974.Habilitacja 1978. Oba stopnie uzyskane na Wydziale Prawa UMCS w okresie pracy w Katedrze Prawa Konstytucyjnego kierowanej przez Prof. Andrzeja Burdę. W latach 1979 -1988 kierował Zakładem Prawa Rolnego na UMCS. 1981-1986 prodziekan Wydziału Prawa UMCS. Od października 1988 Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego (obecnie dodatkowo Integracji Europejskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1993-96 Prorektor U Sz. W latach 1993-200 Prorektor, 2007-2011 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Obecnie członek Senatu tej Szkoły. V-ce Przewodniczący 2003-2006 i członek 2006-2008 Głównej Komisji Dyscyplinarnej  MNiSz.W. Sekretarz Generalny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego 1996-2000, z-ca 2001-2005.
  Specjalizacja naukowa: prawo konstytucyjne i prawo integracji europejskiej. Dominująca tematyka badań: system źródeł prawa, pozycja ustrojowa naczelnych organów państwowych, ostatnio: niezależność sądownictwa, konstytucyjna ochrona spółdzielczości i zawodów prawniczych. Autor około 250 prac naukowych. Przykładowe najnowsze pozycje książkowe: Polskie problemy ustrojowe. Zakamycze 2003 r. str. 154. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP. Wydawnictwo Sejmowe 20011 r. str. 139. Przykładowe redakcje i współautorstwo książek: Rada Ministrów (organizacja i funkcjonowanie). Zakamycze 2002 r. str. 448, Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Wyd. U Sz. 2011 r. str. 427.
Odznaczony m. in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

POWRÓT